بابه روز باش

استاندارد حسابداری شماره28:فعاليتهاى بيمه عمومى

استانداردشماره28:فعاليتهاى بيمه عمومى

1 .    هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بيمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.

2 .    اين استاندارد بايد در مورد فعاليتهاى بيمه عمومى و بيمه عمر زماني بكار گرفته شود و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگى كاربرد ندارد.

3 .        اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معانى مشخص زير بكار رفته است:

 • قرارداد بیمه (بیمه نامه) : عقدی است كه بهموجب آن يك طرف (بيمه‌گر) متعهد مي‌شود در ازاى دريافت حق بيمه از طرف ديگر (بيمه‌گذار)، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او يا شخص ذينفع را جبران كند يا مبلغ معینی را به وى يا شخص ذينفع بپردازد.
 • بیمه زندگی : نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی، اطمینان می‌دهد.
 • بيمه عمومى : به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلاق می‌شود.
 • حق بيمه : مبلغی است که بیمه‌گر درازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند.
 • تاريخ شروع پوشش بیمه ای : عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط بیمه‌گر طبق قرارداد بیمه.
 • بيمهاتکايي : بیمه‌‌ای است كه به موجب آن يك طرف (بيمه‌گر اتکایی) در ازاى دريافت حق بيمه، جبران تمام يا بخشى از خسارت وارده به طرف ديگر (بيمه‌گر واگذارنده) را بابت بيمه‌نامه يا بيمه‌نامه‌هاي صادره و يا قبولى توسط وى، تعهد مي‌کند.
 • بيمه اتكايى نسبى : نوعى بيمهاتکايي است كه به موجب آن بيمه‌گر اتکایی در قبال دريافت نسبتى از حق بيمه قرارداد بيمه اوليه، تعهد مي‌کند به‏همان نسبت خسارت وارده به بيمه‌گر واگذارنده را جبران كند.
 • بيمه‌اتكايى غيرنسبى : نوعى بيمه‌اتكايى است كه در آن بيمه‌گر اتکایی درقبال دريافت حق بيمه، تعهد مي‌کند تمام يا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پيش تعيين شده را جبران كند.
 • خسارت : عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش قرارداد بيمه.

4 .        درآمد حق بيمه بايد از تاریخ شروع پوشش بیمه‌‌ای و به‌محض اينكه حق‌ بيمه به‌گونه‌اى اتكاپذير قابل اندازه‌گيرى باشد، شناسايى شود.

5 .    بيمه‌گر درآمد حق بيمه را در ازاى پذيرش خطر كسب مي‌کند، لذا درآمد حق بيمه از تاريخ شروع پوشش بیمه‌ای، و نه تاریخ صدور، در رابطه با هريك از بيمه نامه‌ها شناسايى مي‌شود. با اين وجود، بنابه ملاحظات عملى، بيمه‌گران معمولاً براى شناسايى درآمد، از مبناهایی استفاده مي‌کنند كه براساس آن، تاریخ مزبور به‌طور تقریبی تعیین می‌شود. براى مثال بيمه‌گر مستقيم ممكن است فرض كند براى تمام بيمه‌نامه‌هاي صادر شده در يك ماه، خطر از اواسط ماه پذيرفته شده است. استفاده از اين مفروضات در صورتى قابل پذيرش است كه نتيجه حاصل از بكارگيرى آن با شناسايى درآمد از تاريخ شروع پوشش بیمه‌ای هر بيمه‌نامه در دوره مالی مربوط، تفاوت با اهميتى نداشته باشد.

6 .    چنانچه بيمه‌گر براساس قوانین و مقررات مبالغى را از جانب سازمانهاى دولتى يا ساير اشخاص ثالث از بيمه‌گذار دريافت كند و بدون دخل و تصرف آن را به حساب ذینفع واريز كند، اين مبالغ درآمد بيمه‌گر تلقى نمي‌شود.

7 .        درآمد حق بيمه بايد به‌ طور يكنواخت در طول دوره بيمه‌نامه (براى بيمه‌هاي مستقيم) يا در طول دوره پذیرش غرامت (براى بيمه‌هاي اتكايى) شناسايى شود مگر اينكه الگوى وقوع خطر در طول دوره بيمه‌نامه يكنواخت نباشد كه در اين‌صورت درآمد حق بيمه متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی، شناسايى مي‌شود.

8 .    در بيمه‌هاي عمومى، مبلغ حق بيمه در ازاى پوشش خطر براى يك دوره زمانى معين دريافت مي‌شود. اين دوره زمانى معمولاً با دوره مالى تحت پوشش صورتهاى مالى متفاوت است و درنتيجه حق بيمه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي صادر شده در هر دوره با درآمد حق بيمه برابر نيست. بخشى از حق بيمه که مرتبط با پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی می‌باشد طبق بند 15 زیر حق بيمه عايد نشده محسوب می‌شود.

9 .    در رابطه با بسيارى از بيمه‌هاي عمومى، درآمد حق بيمه معمولاً متناسب با گذشت زمان شناسايى مي‌شود. اين روش در مواردى مناسب است كه خطر وقوع حوادثى كه منجر به خسارت مي‌شود در طول دوره بيمه‌نامه تقريباً يكنواخت باشد.

10 .  در بعضى رشته‌ها همانند بيمه مهندسى، الگوى وقوع خطر در طول دوره بيمه‌نامه يكنواخت نيست. درمورد بيمه‌هاي مهندسى (نظير سدسازى) در اوايل انجام پروژه‌ها خطرات كمتر است و معمولاً در مراحل پايانى پروژه احتمال وقوع خطر و تحمل خسارت افزايش مى‌يابد. درآمد حق بيمه اين نوع بيمه‌ها متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی شناسايى مي‌شود.

11 .      در مواردى كه طبق بیمه نامه ، مبلغ حق بيمه در آينده مشمول تعديل می‌باشد، حق بيمه تعديل شده باید در موارد ممکن به عنوان مبناى شناسايى درآمد حق بيمه مورد استفاده قرار گيرد. اگر نتوان مبلغ تعديل را به‌گونه‌اي اتكاپذير براورد كرد، مبلغ اوليه حق بيمه كه باتوجه به سایر اطلاعات مربوط تعديل مي‌شود بايد به عنوان مبنای شناسایی درآمد حق بيمه استفاده شود.

12 .  در بعضى از انواع بیمه‌ها، حق بيمه باتوجه به نتايج رویدادها و اطلاعاتى كه تنها در طول دوره بيمه يا پس از آن مشخص می‌شود، تعديل می‌گردد. براى مثال، بيمه باربرى دریایی و بیمه آتش‌سوزى انبارها از انواع بيمه‌هاى قابل تعديل است كه در ابتداى دوره بيمه، مبلغ اولیه حق بيمه توسط بيمه‌گذار به بيمه‌گر پرداخت و سپس براساس اعلاميه حمل يا اعلام موجودى، تعديل مي‌شود.

13 .      درآمد حق بيمه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي بين راهى بايد براساس الزامات بندهاى 4، 7 و 15 شناسايى شود.

14 .  بيمه‌گر ممكن است اطلاعات كافى جهت تشخيص بيمه‌نامه‌هاي صادر شده در اواخر سال مالى كه تاريخ شروع پوشش بیمه‌ای آن قبل از تاريخ ترازنامه است، نداشته باشد. اين نوع بيمه‌نامه‏ها را بيمه‌نامه‌هاي بين راهى مي‌گويند. باتوجه به اينكه درآمد حق بيمه از تاريخ شروع پوشش بیمه‌ای شناسايى مي‌شود، مبلغ بيمه‌نامه‌هاي بين راهى براساس تجارب گذشته و رويدادهاى پس از تاريخ ترازنامه براورد مي‌شود و حصه عايد شده آن به عنوان درآمد حق بيمه شناسايى مي‌شود.

15 .      بخشی از حق بیمه مرتبط با بیمه‌نامه‌های صادره طی دوره مالی که قابل انتساب به پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی است به‌عنوان حق بیمه عاید نشده شناسایی می‌شود.

16 .      روشهای برآورد حق بیمه عاید نشده باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که مبلغ برآوردی تفاوت با اهمیتی با بدهی واقعی در تاریخ ترازنامه نداشته باشد.

17 .  درمواردی که الگوی وقوع خطر در طول دوره بیمه‌نامه تقريباً یکنواخت است برای محاسبه حق‌بیمه عاید نشده از روش تناسب زمانی استفاده می‌شود. شیوه‌های محاسبه حق بیمه عاید نشده در روش تناسب زمانی برای بیمه نامه‌های سالانه شامل روزانه (365/1)، ماهانه (24/1
فصلی (8/1) و سالانه (2/1) است. در شیوه روزانه حق
 بیمه عاید نشده شامل مجموع حق بیمه‌های عاید نشده‌ای است که در پایان دوره مالی باتوجه به مدت منقضی‌ نشده بیمه‌نامه‌ها محاسبه می‌شود. در شیوه فصلی فرض می‌شود که صدور بیمه‌نامه‌ها در طی فصل به‌طور یکنواخت است درصورتی که در شیوه ماهانه فرض بر این است که صدور بیمه‌نامه‌ها در طول ماه به‌طور یکنواخت است.       چنانچه صدور بیمه‌نامه‌ها در طول دوره مالی یکنواخت نباشد هرچه طول دوره مورد نظر برای محاسبه حق بیمه عاید نشده کمتر شود، سطح دقت آن بیشتر می‌شود.

18 .      در مواردى كه حق بيمه متناسب با گذشت زمان به عنوان درآمد شناسايى مي‌شود، روش تناسب زمانی بايد به‌گونه‌اي انتخاب و بكار گرفته شود كه دقت آن از روش فصلى (يا روش 8/1)
كمتر نباشد.

19 .  چنانچه دوره بيمه‌نامه بيش از يك سال باشد، در اعمال روش تناسب زمانى حق‌بيمه يكساله در محاسبات مدنظر قرار می‌گيرد و حق بيمه مازاد بر یک سال، به طور كامل به عنوان حق بيمه عايد نشده محسوب مى‌گردد.

20 .      بدهى بابت خسارت معوق بايد براى بيمه‌هاي مستقيم و اتكايى شناسايى شود. مبلغ خسارت معوق بايد بيانگر براورد معقولی از مخارج لازم براى تسويه تعهد فعلى در تاريخ ترازنامه باشد.

21 .      بدهى بابت خسارت معوق بايد شامل مبالغ زير باشد:

الف .    خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده است،

ب  .    خسارت گزارش شده‌ای که پرداخت نشده است،

ج    .   خسارتی كه به‌ طور كامل گزارش نشده است و

د    .    مخارج براوردى تسويه خسارت.

 

22 .  حصول اطمينان نسبت به شناسايى هزينه‌ها و بدهيهای مرتبط با خسارت در دوره مالى مربوط، حائز اهميت است. خسارت، ناشي از حوادث تحت پوششى است كه در طول دوره‌ بيمه‌نامه اتفاق مي‌افتد. برخى خسارتها در دوره مالى وقوع حادثه به بيمه‌گر گزارش و در همان دوره تسويه مي‌شود و برخى‏ نيز ممكن است تا پايان دوره مالى تسويه نشود. همچنین، ممكن است حوادثى واقع و منجر به خسارت شود اما تا پايان دوره مالى به بيمه‌گر گزارش نگردد. اين‌گونه خسارتها، خسارت واقع شده‌ای‌که گزارش نشده است ناميده مي‌شود. بدهى مربوط به خسارت واقع شده‌ای که پرداخت نشده است (شامل خسارت گزارش نشده)، باتوجه به تجربیات در‌مورد خسارت واقع شده در گذشته و آخرين اطلاعات موجود براورد و شناسايى مي‌شود. براى براورد مبلغ خسارت ياد شده، نه‌تنها تجربيات گذشته بلكه تغيير شرايط از قبیل آخرین حوادث فاجعه‌آميز و تغيير در حجم و تركيب خطرات تحت پوشش بيمه درنظر گرفته مي‌شود.

23 .  تشخيص اجزای تشکیل دهنده مخارج نهايى جبران خسارت توسط بيمه‌گر، براى تعيين هزينه‌هاى خسارت دوره مالى و بدهى خسارت معوق در تاريخ ترازنامه، حائز اهميت است. اين اجزا شامل مبالغ قابل پرداخت بابت خسارت طبق مفاد بیمه‌نامه و مخارج تعیین و تسویه خسارت است. مخارج تعیین و تسويه خسارت شامل مخارج مستقيم هر خسارت مانند حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و حقوقی و همچنين آن‌دسته از مخارج غیرمستقیمی است که بتوان با هر خسارت مرتبط دانست. در تعیین مخارج نهایی جبران خسارت، مبالغ بازیافتنی از طریق حق جانشینی و یا اقلام اسقاطی از مبلغ خسارت کسر می‌شود.

24 .  بدهى بابت خسارت معوق شامل خسارت پرداخت نشده و مخارج مستقيم و غیرمستقیم تسويه خسارتی می‌باشد که در دوره‌های مالی جاری و گذشته واقع شده است، چون اين مبالغ بيانگر تعهد فعلى بيمه‌گر درنتيجه وقوع رويدادهاى گذشته است.

25 .  ذخاير لازم براى خسارت معوق باتوجه به خسارت براوردى هر مورد يا طبقه‌اى از يك رشته (مثلاً در بيمه بدنه براساس مدل و سال توليد) تعيين مي‌شود. علاوه‌بر اين ممكن است براى هر رشته نيز از فرمولهاى رياضى استفاده شود. انتخاب روش محاسبه به نوع بيمه و قضاوت مديريت بستگى دارد. روشى كه توسط مديريت انتخاب مي‌شود بايد به‌ طور يكنواخت اعمال گردد.

26 .    شناسايى هزينه‌ها و بدهيهاى مربوط به اجزاى تشكيل‌دهنده مخارج نهايى جبران خسارت به ميزان قابليت اتكاى اندازه‌گيرى اين اجزا بستگى دارد. بعضى بيمه‌گران، برای برآورد مخارج نهایی جبران خسارت با توجه به تجربيات گذشته خود و صنعت از فرمولهاى خاصى استفاده می‌كنند. اين فرمولها در صورتى قابل‌اتكا خواهد بود كه متكى به تعداد سالهاى كافى باشد و به‌گونه‌اي مناسب براى درنظر گرفتن تحولات اخير تعديل گردد.

27 .  تعديل بدهى خسارت معوق براساس اطلاعاتى كه پس از شناخت اوليه بدست مى‌آيد، ضرورى است. هدف از انجام اين تعديلات، براورد دقيق‌تر مخارج مورد انتظار جبران خسارت است. همانند ساير بدهيها، اثر اين تعديلات بر بدهى خسارت معوق و هزينه خسارت به محض دسترسی به اطلاعات جديد، شناسايى مي‌شود. با اين‌گونه تعديلات به عنوان تغییر در براورد حسابداری برخورد مي‌شود.

28 .      مبالغ دریافتنی از بیمه‌گر اتکایی بابت خسارت واقع شده ، اعم از گزارش شده و گزارش نشده، باید در دوره وقوع از یک طرف به‌عنوان دارایی و از طرف دیگر به‌عنوان درآمد بیمه‌گر واگذارنده شناسایی شود و نباید حسب مورد با بدهی یا هزینه مربوط تهاتر شود.

29 .      چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود.

30 .  براى تعيين ذخيره تکمیلی، هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای به‌طور جداگانه درنظر گرفته می‌شود. برای این منظور، مجموع حق بیمه عاید نشده هر رشته با مجموع خسارت مورد انتظار و هزینه‌های مربوط به آن مقایسه و در صورت وجود کسری، ذخیره تکمیلی شناسایی می‌شود.

31 .      حق بيمه اتکایی واگذاری به بیمه‌گران اتکایی باید توسط بیمه‌گر واگذارنده از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای و طی دوره تأمین خسارت قرارداد بیمه اتکایی، به‌طور یکنواخت طی دوره پوشش بیمه‌ای یا متناسب با الگوی وقوع خطر، به‌عنوان هزینه بیمه اتکایی واگذاری در صورت سود و زیان شناسایی شود.

32 .  بيمه‌گران مستقیم و اتکایی معمولاً بخشى از خطرات قبولى را به بيمه‌گران اتكايى منتقل و درقبال پوشش بیمه‌ای مجدد، بخشى از حق بيمه دريافتى را به آنها پرداخت مي‌کنند. این مبالغ، هزینه بیمه‌ اتکایی واگذاری نامیده می‌شود.

33 .  بيمه‌گر واگذارنده معاملات بيمه مستقيم و بيمه اتکايي را به صورت جداگانه گزارش می‌كند تا دامنه و اثربخشى بيمه اتکايي براى استفاده‌كنندگان صورتهاى مالى به‌ طور شفاف گزارش شود و شاخصهايى از عملكرد مديريت خطر به استفاده‌كنندگان ارائه گردد. براين اساس، حق بيمه واگذارى به بيمه‌گران اتكايى به عنوان هزينه شناسايى می‌شود و با درآمد حق بيمه تهاتر نمی‌گردد. خسارت دريافتى يا دريافتنى از بيمه‌گران اتكايى نيز توسط بيمه‌گر مستقيم به عنوان درآمد شناسايى مي‌گردد و با هزينه خسارت يا هزينه حق بيمه اتکايي واگذارى تهاتر نمي‌شود.

34 .  هزینه بیمه اتکایی واگذاری باتوجه به شرایط قرارداد منعقد شده با بیمه‌گر اتکایی یا الزامات قانونی شناسایی می‌شود. حق ‏بيمه اتکايي واگذارى در بيمه‌هاي اتكايى نسبى به‌ طور هماهنگ با بيمه‌هاي مستقيم مربوط به عنوان هزينه شناسايى مي‌گردد. به ‌عبارت ديگر هزينه بيمه اتکايي واگذارى به‌ طور يكنواخت در طول دوره بيمه مستقيم مربوط شناسايى و در مواردى كه شناسايى درآمد در بيمه‌هاي مستقيم براساس الگوى وقوع خطر است، هزينه یاد شده نيز طبق الگوی مزبور شناسايى مي‌شود. هزینه بيمه اتکايي واگذارى در بيمه‌هاي اتكايى غيرنسبى نيز معمولاً طى دوره بيمه اتکايي به‌طور یکنواخت به عنوان هزينه دوره شناسايى مي‌شود.

35 .  كارمزدهاى دريافتى و دريافتنى از بيمه‌گر اتكايى طبق شرایط بیمه اتکایی تعلق می‌گیرد و بنابراین در زمان شروع پوشش بیمه اتکایی به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود.

36 .  سهم بیمه‌گر مستقیم از مشارکت در سود (کارمزد منافع) دریافتی یا دریافتنی از بیمه‌گر اتکایی، طبق مبنای تعهدی صرف‌نظر از زمان دریافت آن، در زمان تحقق به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود.

37 .  بيمه‌گر اتكايى ممكن است بخشى از خطر پذيرفته شده از بيمه‌گر مستقيم را مجدداً به بيمه‌گر اتكايى ديگرى (بیمه‌گر اتکایی قبول‌کننده) واگذار كند كه به آن واگذارى مجدد گفته مي‌شود. نحوه حسابداری قراردادهای بیمه اتکایی مجدد نیز مشابه قراردادهای بیمه اتکایی اولیه است.

38 .  طبق ماده 54 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مؤسسات بیمه می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه‌ مجاز دیگر واگذار کنند.

39 .      باتوجه به اینکه مسئولیت مرتبط با خسارت بیمه انتقالی از بیمه‌گر انتقال دهنده به بیمه‌گر قبول کننده منتقل می‌شود، انتقال پرتفوی باید توسط بیمه‌گر انتقال‌دهنده به‌عنوان حذف پرتفوی و توسط بیمه‌گر قبول‌کننده به‌عنوان قبول پرتفوی به‌حساب گرفته شود.

40 .      حذف پرتفوی باید توسط بیمه‌گر انتقال دهنده ازطریق حذف بدهیها و داراییهای مرتبط با خطرات منتقل شده، به‌حساب گرفته شود. قبول پرتفوی باید توسط بیمه‌گر قبول‌کننده از طریق شناسایی درآمد حق بیمه عاید نشده و خسارت معوق پذیرفته شده، به‌حساب گرفته شود.

41 .      فعالیتهای بیمه‌ای که از طریق قراردادهای بیمه مشترک با بیمه‌گذار انجام می‌شود باید توسط بیمه‌گران قبول‌کننده همانند بیمه مستقیم به‌حساب گرفته شود.

42 .  بیمه‌گران مستقیم یا اتکایی ممکن است طی یک قرارداد بیمه مشترک، طرف بیمه‌گذار واقع شوند یا اینکه هریک به نسبت سهم خود از بیمه مشترک، قراردادهای جداگانه با بیمه‌گذار منعقد کنند. در این موارد بیمه‌گران سهم خود از حق بیمه‌ها، خسارت و سایر هزینه‌ها را براساس نسبتهای توافقی به حساب می‌گیرند.

43 .      بيمه نامه‌هايى كه به‌ طور مستقيم توسط یکی از اعضاى گروه بیمه‌گران مشترک صادر مي‌شود بايد توسط آن عضو به عنوان بيمه مستقيم به حساب گرفته شود و بخشى از خطرات كه توسط ساير اعضاى گروه پذيرفته مي‌شود بايد همانند بيمه اتکايي واگذارى محسوب گردد. بيمه‌گرانى كه اين خطرات را مى‌پذيرند بايد با آن همانند بيمه اتکايي قبولى برخورد كنند.

44 .      مخارج تحصیل بیمه‌ نامه‌ها باید در زمان وقوع به‌عنوان هزینه دوره شناسایی شود.

45 .   مخارج تحصیل، از‌جمله شامل حق‌العمل پرداختی به نمایندگیهـا، مخـارج صـدور بیمه‌نامه‌ها، مخارج اداری نگهداری سوابق بیمه‌نامه‌ها و مخارج وصول حق بیمه‌هاست.

46 .      اطلاعات زیر باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود :

الف .    رویه شناسايى درآمد حق بيمه و حق بیمه عاید نشده (اعم از بیمه‌های مستقیم و بیمه‌های اتکایی)،

ب  .    رویه شناسایی هزینه حق بیمه بیمه های اتکایی واگذاری، و

ج    .    نحوه محاسبه ذخیره خسارت معوق و ذخیره تکمیلی.

 

47 .      اقلام زير بايد در متن ترازنامه افشا شود:

الف .    مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان،

ب  .    مطالبات از بیمه‌گران اتکایی،

ج    .    بدهى خسارت معوق،

د    .    بدهى به بيمه‌گران اتكايى،

ﻫ     .    حق بيمه عاید نشده، و

و     .    ذخیره تکمیلی.

 

48 .      اقلام زير بايد در متن صورت سود و زيان افشا شود:

الف .    درآمد حق بيمه (مستقیم و اتکایی قبولی)،

ب  .    درآمد بازیافت خسارت از بيمه‌گران اتكايى،

ج    .    هزينه خسارت بيمه‌هاي مستقيم و اتکایی قبولی، و

د    .    هزينه حق بيمه اتکايي واگذارى.

 

49 .  اجزاى تشكيل‌دهنده اقلام ذكر شده در بندهاى 47 و 48 در يادداشتهاى توضيحى افشا مي‌شود.

50 .  الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.

51 .  هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در رابطه با بیمه‌های عمومی، استاندارد خاصی تدوین نکرده است، اما در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 با عنوان ” قراردادهای بیمه“ چارچوبهای کلی در‌ مورد تعریف بیمه و فعالیتهای بیمه‌ای ارائه کرده است.

این پیوست به‌منظور آشنایی با نحوه اجرای بعضی از الزامات استاندارد حسابداری شماره 28 تهیه شده است و بخشی از استاندارد محسوب نمی‌شود.

در این پیوست صورتهای مالی اساسی همراه با برخی از یادداشتهای توضیحی لازم برای تشریح کاربرد الزامات این استاندارد ارائه شده است. صورتهای مالی نمونه مندرج در این پیوست، اطلاعات مربوط به فعالیتهای بیمه زندگی را دربر نمی‌گیرد. این نمونه دربرگیرنده بخشی از صورتهای مالی است و نباید به‌عنوان یک مجموعه کامل و جامع درنظر گرفته شود.

پیوست شماره1 (ادامه)

شركت سهامي بيمه نمونه

ترازنامه

در تاريخ 29 اسفند 2×13

            داراييها

يادداشت

29/12/2×13

(تجديدارائه شده) 29/12/1×13

بدهيها و حقوق‌ صاحبان سهام

يادداشت

29/12/2×13

(تجديد ارائه شده)

29/12/1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

داراییهای جاري:

 

 

 

بدهيهاي جاري:

 

 

 

موجودي نقد

 

379ر41

661ر25

                بدهي خسارات معوق

 

347ر50

643ر38

سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت

 

836ر94

359ر79

بدهي به بيمه‌گران اتکايي

 

754ر49

226ر31

مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان

 

347ر86

494ر80

ساير حسابها و اسناد پرداختني

 

105ر24

953ر22

مطالبات از بيمه‌گران اتکايي

 

286ر17

114ر9

حق بيمه عايد نشده

 

904ر130

243ر85

سايرحسابها و اسناد دريافتني

 

142ر78

832ر104

ذخيره تکميلي

 

430ر22

174ر19

سفارشات و پيش‌پرداختها

 

142ر5

827ر6

ذخيره ماليات

 

150ر12

221ر48

جمع داراييهاي جاري

 

132ر323

287ر306

سود سهام پرداختني

 

240ر29

589ر41

داراییهاي غيرجاري:

 

 

 

جمع بدهيهاي جاري

 

930ر318

049ر287

داراییهاي ثابت مشهود

 

135ر76

604ر73

بدهيهاي غيرجاري :

 

 

 

دارایيهاي نامشهود

 

109ر4

927ر3

تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت

 

938ر9

800ر8

سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت

 

089ر331

658ر221

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

 

551ر14

747ر11

سايرداراييها

 

 

366ر64

826ر53

جمع بدهيهاي غيرجاري

 

 

489ر24

547ر20

جمع داراييهای غيرجاري

 

699ر475

015ر353

جمع بدهیها

 

419ر343

596ر307

 

 

 

 

حقوق صاحبان سهام:

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه

 

000ر400

000ر310

 

 

 

 

اندوخته قانوني

 

033ر22

000ر21

 

 

 

 

ساير اندوخته‌ها

 

182ر13

281ر9

 

 

 

 

سود انباشته

 

197ر20

425ر11

 

 

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

412ر455

706ر351

جمع دارايیها

 

831ر798

302ر659

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

 

831ر798

302ر659

12

 

يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ، جزء لاينفک صورتهاي مالي است.

(تجديد ارائه شده)

 

 

يادداشت

 

سال 2×13

 

سال 1×13

 

 

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

درآمد حق بيمه

 

 

 

 

 

  211ر384

 

  965ر292

درآمد بازيافت خسارت از بيمه‌گران اتکايي

 

 

 

 

 

  120ر42

 

  562ر35

ساير درآمدهاي بيمه‌ای

 

 

 

 

 

  168ر21

 

  570ر21

 

 

 

 

 

 

  499ر447

 

  097ر350

کسر مي‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه خسارت

 

 

 

  826ر247

 

 

 

  188ر162

هزينه حق بيمه اتکايي واگذاري

 

 

 

  443ر97

 

 

 

  986ر77

ساير هزينه‌هاي بيمه‌ای

 

 

 

  464ر43

 

 

 

  379ر25

 

 

 

 

 

 

( 733ر388)

 

(   553ر265)

سود ناخالص فعالیتهای بیمه‌ای

 

 

 

 

 

  766ر58

 

  544ر84

خالص درآمد سرمايه‌گذاريها

 

 

 

 

 

  815ر30

 

  253ر40

هزينه‌هاي اداري و عمومي

 

 

 

 

 

( 065ر61)

 

( 714ر53)

سود عملياتي

 

 

 

 

 

  516ر28

 

  083ر71

هزينه‌هاي مالي

 

 

 

( 285ر1)

 

 

 

( 137ر1)

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي

 

 

  968

 

 

 

  426

 

 

 

 

 

 

( 317)

 

( 711)

سود قبل از ماليات

 

 

 

 

 

  199ر28

 

  372ر70

ماليات

 

 

 

 

 

( 417ر7)

 

( 467ر16)

سود خالص

 

 

 

 

 

  782ر20

 

  905ر53

 

گردش حساب سود انباشته

 

سود خالص

 

 

 

  782ر20

 

  905ر53

سود انباشته در ابتداي سال

 

  284ر12

 

 

 

  246ر11

تعديلات سنواتي

 

(   859)

 

 

 

( 527)
سود انباشته در ابتداي سال- تعديل شده

 

 

 

  425ر11

 

  719ر10
سود قابل تخصيص

 

 

 

  207ر32

 

  624ر64

تخصيص سود :

 

 

 

 

 

 

اندوخته قانوني

 

( 033ر1)

 

 

 

( 695ر2)
ساير اندوخته‌ها

 

( 902ر3)

 

 

 

( 908ر10)
سود سهام مصوب

 

( 075ر7)

 

 

 

( 596ر39)

 

 

 

 

( 010ر12)

 

( 199ر53)
سود انباشته در پايان سال

 

 

 

  197ر20

 

  425ر11

يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ، جزء لاينفک صورتهاي مالي است.

 

 

 

(تجديد ارائه شده)

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فعاليتهاي عملياتي:

 

 

 

 

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي

 

 

  038ر130

  471ر96

بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي :

 

 

 

 

سود پرداختي بابت تسهيلات مالي

 

(250ر1)

 

(012ر1)

سود سهام پرداختي

 

(779ر21)

 

(947ر8)

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاريها و سود

 پرداختي بابت تأمين مالي

 

 

 

(029ر23)

 

(959ر9)

ماليات بردرآمد:

 

 

 

 

ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش‌پرداخت ماليات بردرآمد)

 

 

(573ر32)

(363ر33)

فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:

 

 

 

 

وجوه پرداختي جهت داراييهاي ثابت مشهود و ساير دارایيها

 

(600ر17)

 

(970ر2)

وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت

 

(461ر132)

 

(516ر86)

وجوه پرداختي بابت سپرده‌هاي کوتاه‌مدت

 

(117ر9)

 

(138ر5)

وجوه حاصل از فروش سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت

 

  821ر5

 

  300ر11

وجوه حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود

 

  500ر3

 

  450ر6

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري

 

 

(857ر149)

(874ر76)

جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي

 

 

(421ر75)

(725ر23)

فعاليتهاي تأمين مالي:

 

 

 

 

وجوه حاصل از افزايش سرمايه

 

  000ر90

 

دريافت تسهيلات مالي

 

  000ر3

 

بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي

 

(862ر1)

 

(580ر1)

خالص جريان ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي

 

 

  138ر91

(580ر1)

خالص افزايش(کاهش) در وجه نقد

 

 

  717ر15

(305ر25)

مانده وجه نقد در آغاز سال

 

 

  661ر25

  966ر50

مانده وجه نقد در پايان سال

 

 

  379ر41

  661ر25

 

يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ، جزء لاينفک صورتهاي مالي است.

 

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت – شناسایی درآمد حق بیمه و بازیافت خسارت از محل بیمه‌های اتکایی

به‌استثنای بیمه مهندسی و باربری، در سایر رشته‌های بیمه‌ای درآمد حق بيمه از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي و بطور يکنواخت در طول دوره بيمه‌نامه (براي بيمه‌نامه‌هاي مستقيم) و در طول دوره پذيرش غرامت (براي بيمه‌هاي اتکايي) شناسايي می‌شود. در بیمه‌های مهندسی و باربری که الگوی وقوع خطر در طول دوره بیمه نامه یکنواخت نیست، درآمد حق بيمه متناسب با الگوي وقوع خطر براوردي، شناسايي می‌شود. ضمناً بخشي از حق بيمه مرتبط با بيمه‌هاي صادره طي دوره مالي که قابل انتساب به پوشش خطر بعد از پايان دوره مالي است به‌عنوان حق بيمه عايد نشده شناسايي می‌شود. براي محاسبه حق بيمه عايد نشده، در مواردي که حق بيمه متناسب با گذشت زمان به‌عنوان درآمد شناسايي می‌شود، از روش فصلي (روش ) استفاده می‌شود.

همچنين مبالغ دريافتي و قابل دریافت از بيمه‌گر اتکايي بابت بازیافت خسارت واقع شده همزمان با شناسایی هزینه خسارات مربوط، به عنوان درآمد شناسايي می‌شود.

 

یادداشت – شناسایی درآمد کارمزد و مشارکت در منافع اتکایی

درآمد کارمزد طبق شرایط بیمه‌نامه در زمان شروع پوشش بیمه‌ای شناسایی می‌شود. همچنین درآمد مشارکت در منافع حاصل از بیمه‌های اتکایی در زمان مشخص شدن نتایج عملیات بیمه‌های اتکایی، به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود.

 

یادداشت – شناسایی هزینه خسارت

در بیمه‌های مستقیم هزینه خسارت معمولاً پس از گزارش وقوع خسارت از سوی بیمه‌گذار و انجام رسیدگیهای لازم توسط کارشناسان شرکت در حسابها شناسایی می‌شود. ضمناً بابت خسارت واقع شده‌ای که پرداخت نشده است و خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده است نیز با توجه به تجربیات گذشته و آخرین اطلاعات موجود، ذخیره مورد نیاز براورد و شناسایی می‌شود. در صورت لزوم، بابت بدهی خسارت معوق براساس اطلاعاتی که پس از شناخت اولیه بدست می‌آید، تعدیل صورت می‌گیرد و اثرات ناشی از این تعدیل در صورت سود و زیان دوره منظور می‌شود. در بیمه‌های اتکایی قبولی نیز هزینه خسارات براساس گزارشهای دریافتی از بیمه‌گر مستقیم شناسایی می‌شود.

یادداشت – ذخیره تکمیلی

برای هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای که انتظار می‌رود حق بیمه عاید نشده آنها برای پوشش خسارت مورد انتظار و هزینه‌های مربوط در دوره منقضی نشده کافی نباشد، ذخیره تکمیلی در نظر گرفته می‌شود.

 

یادداشت – مخارج تحصیل

مخارج تحصیل یا تمدید بیمه‌نامه‌ها نظیر کارمزد پرداختی به نمایندگان، مخارج صدور بیمه‌نامه‌ها و سایر مخارج مربوط، در زمان وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

 

یادداشت – مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان

 

2×13

1×13

 

ميليون ريال

ميليون ريال

بيمه‌گذاران

  222ر80

  263ر75

نمايندگان

  125ر10

  831ر8

 

  347ر90

  094ر84

ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول

(000ر4)

(600ر3)

 

  347ر86

  494ر80

یادداشت – مطالبات از بیمه‌گران اتکایی

 

2×13

1×13

 

ميليون ريال

ميليون ريال

شرکتهاي بيمه داخلي

  117ر15

  231ر8

شرکتهاي بيمه خارجي

  569ر3

  183ر2

 

  686ر18

  414ر10

ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول

(400ر1)

(300ر1)

 

  286ر17

  114ر9

 

یادداشت – بدهی خسارت معوق

 

 

2× 13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش‌سوزي

 

570ر10

 

194ر5

باربري

 

119ر7

 

725ر4

بدنه اتومبيل

 

215ر6

 

211ر7

شخص ثالث

 

927ر11

 

504ر8

مسئوليتهاي مدني

 

273ر3

 

670ر3

مهندسي

 

424ر8

 

212ر6

ساير

 

819ر2

 

127ر3

 

 

    347ر50

 

  643ر38

 

یادداشت – بدهی به بیمه‌گران اتکایی

 

 

2× 13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

شرکتهاي بيمه داخلي

 

638ر40

 

811ر23

شرکتهاي بيمه خارجي

 

116ر9

 

415ر7

 

 

754ر49

 

226ر31

 

یادداشت – حق بیمه عاید نشده

 

 

2× 13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش‌سوزي

 

280ر25

 

947ر20

باربري

 

452ر26

 

520ر18

بدنه اتومبيل

 

115ر29

 

806ر23

شخص ثالث

 

074ر10

 

911ر6

مسئوليتهاي مدني

 

253ر7

 

085ر2

مهندسي

 

930ر26

 

407ر11

ساير

 

800ر5

 

567ر1

 

 

904ر130

 

  243ر85

 

 

یادداشت – ذخیره تکمیلی

 

 

2×13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

شخص ثالث

 

  806ر15

 

  638ر14

سایر

 

  624ر6

 

  536ر4

 

 

  430ر22

 

  174ر19

یادداشت – درآمد حق بیمه

 

 

2×13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

بيمه‌‌هاي مستقيم

 

  405ر297

 

  049ر219

بيمه‌هاي اتکايي قبولي

 

  806ر86

 

  916ر73

 

 

  211ر384

 

  965ر292

 • درآمد حقبیمه‌های مستقیم و اتکایی قبولی به‌شرح زیر است :

 

 

2×13

 

1×13

 

 

بیمه‌های مستقیم

 

بیمه‌های اتکایی قبولی

 

جمع

 

جمع

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي

 

174ر40

 

380ر21

 

554ر61

 

127ر54

باربري

 

906ر27

 

 

906ر27

 

278ر21

بدنه اتومبيل

 

842ر47

 

415ر6

 

257ر54

 

361ر39

شخص ثالث

 

791ر98

 

112ر38

 

903ر136

 

459ر107

مسئوليتهاي مدني

 

709ر22

 

 

709ر22

 

316ر19

مهندسي

 

173ر30

 

184ر15

 

357ر45

 

620ر36

ساير

 

810ر11

 

715ر5

 

525ر17

 

804ر14

 

 

405ر297

 

806ر86

 

211ر384

 

965ر292

 

 

یادداشت – درآمد بازیافت خسارت از بیمه‌گران اتکایی

 

 

2× 13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش‌سوزي

 

  413ر7

 

  149ر6

باربري

 

  910ر4

 

  513ر5

بدنه اتومبيل

 

  722ر5

 

  932ر4

شخص ثالث

 

  258ر9

 

  820ر5

مسئوليتهاي مدني

 

  395ر4

 

  091ر3

مهندسي

 

  805ر6

 

  417ر7

ساير

 

  617ر3

 

  640ر4

 

 

  120ر42

 

  562ر35

 

یادداشت – سایر درآمدهای بیمه‌ای

 

 

2×13

 

1×13

 

 

کارمزد

 

مشارکت در منافع

 

جمع

 

جمع

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي

 

483ر3

 

         429

 

  912ر3

 

  527ر4

باربري

 

911ر3

 

  741ر3

 

  652ر7

 

  491ر7

بدنه اتومبيل

 

890ر2

 

 

  890ر2

 

  185ر3

شخص ثالث

 

907ر1

 

 

  907ر1

 

  729ر1

مسئوليتهاي مدني

 

532

 

 

  532

 

  913

مهندسي

 

291ر1

 

  053ر1

 

  344ر2

 

  768ر1

ساير

 

274ر1

 

  384

 

  658ر1

 

  904ر1

 

 

288ر15

 

    607ر5

 

  895ر20

 

  517ر21

سود سپرده اتکایی

 

 

 

 

 

  273

 

  53

 

 

 

 

 

 

  168ر21

 

  570ر21

 

یادداشت – هزینه خسارت

 

 

2×13

 

1×13

 

 

ناخالص

 

بازيافتي

 

خالص

 

خالص

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي

 

192ر24

 

(179ر3)

 

013ر21

 

734ر15

باربري

 

951ر15

 

 

951ر15

 

380ر12

بدنه اتومبيل

 

034ر37

 

(715ر4)

 

319ر32

 

167ر21

شخص ثالث

 

963ر127

 

 

963ر127

 

519ر87

مسئوليتهاي مدني

 

135ر15

 

 

135ر15

 

004ر6

مهندسي

 

580ر24

 

 

580ر24

 

205ر13

ساير

 

737ر12

 

(872ر1)

 

865ر10

 

179ر6

 

 

  592ر257

 

(766ر9)

 

826ر247

 

188ر162

 

 • از مبلغ 766ر9 میلیون ریال بازیافتی معادل 195ر7 میلیون ریال بابت اموال اسقاطی و
  571ر2 میلیون ریال نیز مربوط به حق جانشینی است.
 • هزینه خسارت بیمه‌های مستقیم و اتکایی قبولی به‌شرح زیر است:

 

 

 

بیمه‌های مستقیم

بيمه‌هاي اتکايي قبولي

جمع

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

آتش سوزي

 

063ر14

  50ر6

013ر21

باربري

 

951ر15

951ر15

بدنه اتومبيل

 

598ر27

  21ر4

319ر32

شخص ثالث

 

824ر119
  139ر8

963ر127

مسئوليتهاي مدني

 

135ر15

135ر15

مهندسي

 

113ر21

  67ر3

580ر24

ساير

 

020ر8

  45ر2

865ر10

 

 

  704ر221

    122ر26

  826ر247

 

 

یادداشت … – هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری

 

 

2×13

 

1×13

 

 

اجباري

 

اختياري

 

جمع

 

جمع

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي

 

350ر18

 

949ر1

 

299ر20

 

413ر17

باربري

 

103ر22

 

958

 

061ر23

 

278ر19

بدنه اتومبيل

 

684ر11

 

109ر1

 

793ر12

 

936ر9

شخص ثالث

 

851ر24

 

620ر1

 

471ر26

 

012ر20

مسئوليتهاي مدني

 

150ر3

 

 

150ر3

 

456ر3

مهندسي

 

147ر6

 

780ر1

 

927ر7

 

840ر4

ساير

 

869ر2

 

873

 

742ر3

 

051ر3

 

 

  154ر89

 

  289ر8

 

                      443ر97

 

  986ر77

 

یادداشت – سایر هزینه‌های بیمه‌ای

 

2×13

 

1×13

کارمزد و تمبر :

بیمه‌های ‌مستقیم

 

بیمه‌های اتکایی قبولی

 

جمع

 

جمع

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

آتش سوزي
465ر6

 

938

 

403ر7

 

713ر5

باربري

120ر6

 

341

 

461ر6

 

074ر4

بدنه اتومبيل

163ر6

 

775

 

938ر6

 

392ر4

شخص ثالث

021ر9

 

412ر1

 

433ر10

 

488ر6

مسئوليتهاي مدني

825ر1

 

 

825ر1

 

711

مهندسي

604ر2

 

568

 

172ر3

 

165ر2

ساير

274ر1

 

245

 

519ر1

 

923

 

472ر33

 

279ر4

 

751ر37

 

466ر24

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه مشارکت در منافع قراردادهای بیمه‌ای

 

 

 

 

 

000ر5

 

 

300

3% سهم صندوق تأمین

خسارتهای بدنی

 

 

 

 

 

713

 

 

613

 

 

 

 

 

464ر43

 

379ر25

 

یادداشت … – صورت تطبيق سود عملياتي

        صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي بشرح زير است:

 

 

2×13

 

1×13

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

سود عملياتي

 

516ر28

 

  083ر71

هزينه استهلاک

 

068ر4

 

  728ر3

خالص افزايش در ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

 

804ر2

 

  859ر3

افزايش مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان

 

(       853ر5)

 

( 315ر9)

افزايش مطالبات از بيمه‌گران اتکايي

 

(       172ر8)

 

( 500ر10)

کاهش ساير حسابها و اسناد دريافتني

 

690ر26

 

  604ر1

کاهش سفارشات و پيش‌پرداختها

 

685ر1

 

  530

افزايش بدهي خسارات معوق

 

704ر11

 

  118ر5

افزايش (کاهش) بدهي به بيمه‌گران اتکايي

 

528ر18

 

( 725ر2)

افزايش (کاهش) ساير حسابها و اسناد پرداختني

 

152ر1

 

( 461)

افزايش حق بيمه عايد نشده

 

661ر45

 

  358ر29

افزايش ذخيره تکميلي

 

256ر3

 

  192ر4

 

 

038ر130

 

  471ر96

 

پيشينه

1 .    پیش از تدوین این استاندارد، شرکتهای بیمه در ایران برای گزارشگری مالی فعالیتهای بیمـه عمومی، در مواردی که آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمـه رویـه خاصی را مقـرر کـرده بـود، از این آیین‌نامه‌ها تبعیت و در بقیه موارد از استانداردهای حسابداری استفاده می‌کردند. با توجه به وجود استاندارد حسابداری خاص برای فعالیتهای بیمه‌ای در دیگر کشورها، ورود بخش خصوصی به فعالیتهای بیمه و لزوم شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی شرکتهای بیمـه، در شهریورماه 1381 پروژه‌ای با عنوان ” تدوین استانداردهای حسابداری برای فعالیتهای بیمه“ به‌موجب مصوبه کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در دستور کار مدیریت تدوین استانداردها قرار گرفت.

2 .    پروژه در قالب یک پژوهش برای گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها تعریف شد. ابتدا ادبیات و استانداردهای مرتبط در سایـر کشورهـا بررسی و گزارش مطالعـات تطبیقی تهیه گردید، سپس براساس مطالعات مقدماتی، فعالیتهـای بیمه باتوجـه به ماهیت و ویژگیهای آن به دو بخش تقسیم و مقرر شد پروژه تدوین استاندارد حسابداری برای فعالیتهـای بیمه در دو مرحله اجرا شود. تدوین استاندارد حسابداری برای فعالیتهای بیمه عمومی در دستور کار مرحله اول پروژه و تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه زندگی نیز در دستـور کار مرحله دوم قرار گرفت.

3 .    باتوجه به ویژگیهای صنعت بیمه، گروه کارشناسی تدوین استانـدارد حسابداری فعالیتهـای بیمه با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکتهای بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکتهای بیمه تشکیل شد. پس از تشکیل گروه کارشناسی، مسائل خاص فعالیتهای بیمه عمومی توسط اعضای گروه بررسی شد ونتایج کار گروه کارشناسی در قالب یک گزارش پژوهشی دراختیار کمیته تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفت.

 

4 .    پس از تأیید ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، گروه کارشناسی پیش‌نویس استاندارد را تهیه کرد. این پیش‌نویس در جلسات متعدد کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال گردید.

دلایل تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی

5 .    اهم دلایل ضرورت تدوین این استاندارد به‌شرح زیر است :

 • ویژگیهای متفاوت و منحصربه فرد فعالیتهای بیمه عمومی.
 • مستثنی‌کردن فعالیتهای بیمه از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره3 باعنوان ”درآمد عملیاتی“ .
 • استفاده از روشهای متفاوت حسابداری توسط شرکتهای بیمه برای معاملات و رویدادهای مشابه.
 • لزوم شفافیت بیشتر گزارشگری مالی شرکتهای بیمه.

دامنه کاربرد

6 .    یکی از مسائل مطرح این است کـه آیـا این استاندارد بایـد تمام جنبه‌های حسابداری شرکتهای بیمه را پوشش دهد یا تنها بر فعالیتهای بیمه‌ای متمرکز باشد. کمیته بنابه دلایل زیر معتقد است که این استاندارد باید تنها بر فعالیتهای بیمه‌ای بپردازد:

الف . تدوین استاندارد حسابداری برای شرکتهای بیمه موجب تکرار الزامـات مطـرح شده در دیگر استانداردهای حسابداری می‌شود که ضرورت ندارد.

ب .  چنانچه الزامات حسابداری تجویز شده برای شرکتهای بیمه با الزامات حسابداری تجویز شده برای سایر شرکتها در‌مورد یک رویداد واحد متفاوت باشد، این امر می‌تواند بر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بین شرکتها اثر نامطلوب داشته باشد.

ج  .  شرکتهای بیمه ممکن است صرفاً در یک زمینه تخصصی فعالیت کنند یا اینکه فعالیتهای تخصصی متفاوتی را انجام دهند. لذا تدوین یک استاندارد جامع برای تمام آنها ممکن
است عملی و قابل توجیـه نباشد. علاوه‌بر
 این، برخی از شرکتهـای بیمـه ممکن است هم در زمینه فعالیتهای بیمه‌ای و هم در دیگر زمینه‌ها فعالیت کنند.

 

7 .    به‌دلیل گستردگی دامنه فعالیتهای بیمه‌ای و در عین حال متفاوت بودن ویژگیهای این فعالیتها از یکدیگر، کمیته تصمیم گرفت فعالیتهای بیمه‌ای‌ را باتوجه به ویژگیهای آنها طبقه‌بندی کند. باتوجه به بررسیهای انجام شده درخصوص انواع فعالیتهای بیمه‌ای، این فعالیتها به دو دسته شامل فعالیتهای بیمه عمومی (غیر زندگی) و فعالیتهای بیمه زندگی طبقه‌بندی شد. نظر به‌اینکه این دو گروه فعالیت تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند، مقرر شد بنابه ضرورتهای موجود ابتدا استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی تدوین شود.

شناخت درآمد حق بیمه

8 .    درآمد حق بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای در رابطه با هریک از بیمه‌نامه‌ها شناسایی می‌شود. تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای اصولاً باید در رابطه با هریک از بیمه‌نامه‌های‌صادره تعیین شود. اما به‌دلیل حجم زیاد بیمه‌نامه‌های صادره، پراکندگی جغرافیایی صدور بیمه‌نامه‌ها، عدم دسترسی بموقع به اطلاعات لازم و سایر محدودیتهای موجود، تعیین تاریخ شـروع پوشش بیمه‌ای در رابطه با هریک از بیمه‌نامه‌ها عملی دشوار و فاقد توجیه اقتصادی است. بنابراین، بنابه ملاحظات عملی، بیمه‌گران می‌توانند از یک تاریخ تقریبی برای تعیین تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای برای مجموعه‌ای از بیمه‌نامه‌ها استفاده کنند، بشرطی که درآمد حق بیمه شناسایی شده با استفاده از این روش در مقایسه با درآمد حق بیمه شناسایی شده باتوجه به تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای هریک از بیمه‌نامه‌ها در دوره مالی مربوط تفاوت با اهمیتی نداشته باشد.

9 .    حق بیمه بابت پذیرش خطر توسط بیمه‌گر برای یک دوره معین است. در بیمه‌های عمومی، اغلب دوره زمانی پوشش خطر توسط بیمه‌نامه‌ها با دوره تحت پوشش صورتهای مالی منطبق نیست، لذا باید براساس الگوی مشخص، آن بخش از حق بیمه که با خطرات پذیرفته شده در دوره مالی جاری مرتبط است، به‌عنوان درآمد حق بیمه و بخش دیگری که با خطرات پذیرفته شده در دوره یا دوره‌های آتی مرتبط است به‌عنوان حق بیمه عاید نشده (بدهی بیمه‌گـر) شناسایی شود. برای آندسته از فعالیتهای بیمه‌ عمومی که توزیع خطر در طول دوره پوشش خطر (مدت بیمه نامه) نوسان قابل ملاحظه‌ای ندارد، فرض بر این است که حق بیمه به‌طور یکنواخت در طول دوره پوشش خطر عاید می‌شود. بنابراین، درآمد حق بیمه را می‌توان با استفاده از الگوی تناسب زمانی شناسایی کرد.

10 .  از بین روشهای قابل استفاده در الگوی تناسب زمانی شامل روشهای روزانه ()، ماهانه (فصلی () و سالانه ()، روش سالانه بخاطر غیر واقعی بودن بیش از حد نتایج بکارگیری آن نامناسب می‌باشد. بنابراین روش فصلی به‌دلیل صرفه اقتصادی و سهولت آن به‌عنوان تأمین‌کننده حداقل دقت مورد انتظار، توسط کمیته پذیرفته شد.

11 .  یکی از روشهای متداول در صنعت بیمه‌ کشور برای شناسایی درآمد حق بیمه و حق بیمه عاید نشده، روش درصد ثابت است که به دلایل زیر توسط کمیته پذیرفته نشد :

الف . حجم فعالیت شرکتهای بیمه در دوره‌های زمانی مختلف باهم متفاوت است و اعمال درصد ثابت باعث می‌شود شفافیت صورتهای مالی مخدوش شود، و

ب .  تعیین یک درصد ثابت امری بسیار قضاوتی است و در مقایسه با روش تناسب زمانی از قابلیت اتکای کمتری در گزارشگری مالی برخوردار است.

خسارت

12 .  بخشی از خسارت ممکن است از طریق اموال اسقاطی و حق جانشینی بازیافت شود. باتوجه به اینکه این بازیافتها با خسارت رابطه علت و معلولی دارد، بنابراین، مبالغ بازیافتی یا بازیافتنی مذکور باید در همان دوره‌ای که خسارت مربوط به حساب گرفته می‌شود، شناسایی و مطابق رویه مورد استفاده برای اندازه‌گیری بدهی خسارت مربوط، اندازه‌گیری شود. بازیافت خسارت ناشی از اموال اسقاطی یا حق‌جانشینی به‌دلیل ارتباط با رویداد یا شرایطی واحد از مبلغ خسارت کسر می‌شود.

ذخیره تکمیلی

13 .  براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه درصدی از حق بیمه‌های هرسال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری به‌عنوان ذخیره فنی تکمیلی و ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی محاسبه و شناسایی می‌شود. طرف حساب این ذخایر هزینه دوره شرکتهای بیمه است. به‌موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ذخایر بخشی از بدهیهاست و لذا تنها اقلامی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط شناخت بدهی را احراز کرده باشد. یکی از این شرایط وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است. اقلامی که تعهد کنونی شرکت بیمه نیست نباید به‌عنوان ذخیره در صورتهای مالی شناسایی شود.

14 .  چنانچه هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای در شرکتهای بیمه زیانبار باشد یعنی هزینه خسارت مورد انتظار بیش از حق بیمه عاید نشده باشد، شرکتهای بیمه عملاً تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی در آینده دارند و از این بابت لازم است ذخیره تکمیلی شناسایی کنند. احتساب ذخیره تکمیلی برمبنای هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای با هدف انعکاس عملکرد هریک از رشته‌ها به‌طور جداگانه‌ (عدم تهاتر زیان یک رشته با سود رشته‌های دیگر) و اعمال احتیاط در شناسایی زیان صورت می‌گیرد.

15 .  شرکتهای بیمه در رابطه با حوادث طبیعی فاجعه‌آمیز مانند زلزله‌های شدید که خسارت سنگین به‌بار می‌آورد، تعهد فعلی ندارند ولذا نمی‌توانند از این بابت ذخیره‌ای شناسایی کنند. حوادثی مانند زلزله قابل پیش‌بینی نیست و انعکاس هزینه از این بابت در دوره‌های زمانی قبل از وقوع، با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگار نیست.

حق بیمه‌های اتکایی

16 .  از آنجا که معاملات بیمه اتکایی تعهدات بیمه‌گر مستقیم را در مقابل بیمه‌گذار رفع نمی‌کند، بنابراین، معاملات اتکایی به صورت ناخالص گزارش می‌شود و مطالبات از بیمه‌گران اتکایی با خسارت پرداختنی به بیمه‌گذاران مربوط تهاتر نمی‌گردد. زیرا طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی تهاتر تنها زمانی مناسب است که واحد تجاری قادر باشد برتسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص اصرار ورزد و این توان تضمین شده باشد. همچنین درآمدها و هزینه‌های مربوط به بیمه‌اتکایی با یکدیگر تهاتر نمی‌شود، زیرا بیمه‌گر بدون توجه به شرایط بیمه اتکایی متعهد به‌جبران خسارت وارده به بیمه‌گذار است. ضمناً، عدم تهاتر درآمدها و هزینه‌های مربوط به بیمه‌های اتکایی به ارائه اطلاعات شفاف درخصوص دامنه و اثربخشی و شاخصهای عملکرد مدیریت خطر به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی کمک می‌کند. لذا بیمه‌گر مستقیم مبلغ حق بیمه‌های عاید شده طی دوره مالی را به‌عنوان درآمد شناسایی و حق بیمه واگذاری به بیمه‌گران اتکایی را به‌عنوان هزینه شناسایی می‌کند. همچنین خسارت دریافتی یا دریافتنی از بیمه‌گران اتکایی توسط بیمه‌گر مستقیم به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود و با هزینه خسارت یا هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری قابل تهاتر نیست.

مخارج تحصیل

17 .  مخارج تحصیل شامل مخارجی است که در‌قبال تحصیل یا تمدید بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای بیمه تحمل می‌شود مثل کارمزدها و حق‌العمل‌های پرداختی به نمایندگان و سایر هزینه‌های فروش و صدور نظیر تبلیغات و ارزیابی خطر. عده‌ای با تکیه بر فرایند تطابق درآمد و هزینه معتقدند که چون این مخارج هنگام صدور بیمه‌نامه‌ها واقع می‌شوند، ولی درآمد حق بیمه در طول دوره بیمه نامه تحقق می‌یابد، بنابراین، مخارج مزبور باید به‌عنوان دارایی شناسایی شود و به‌طور منظم در طول دوره مالی که انتظار می‌رود از منافع آن استفاده شود، مستهلک گردد. اما به‌نظر کمیته، از آنجا که مخارج یاد شده فاقد منافع اقتصادی آتی به‌عنوان یکی از ویژگیهای اساسی دارایی است، لذا این مخارج باید به‌محض وقوع به حساب هزینه دوره منظور شود.

مطالب مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور قانون نظام صنفي كشور با آخرين اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شوراي اسلامي فصل یک – تعاریف ماده 1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات   شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره40768/181333 مورخ 1387/10/8

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

با حساب افزار به روز باش قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان فصل‌اول‌ـ‌تعاریف             ماده1ـ تعاریف             1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
مقایسه