بابه روز باش

اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي 200 ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.

استانداردهای حسابرسی

دامنه کاربرد

1 .        استانداردهاي 100 تا 700، در حسابرسي صورتهاي مالي کاربرد دارد. در اين استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگيري آن استانداردها در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود.

2 .        اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805[1]، ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا عنصر، حساب يا قلم خاصی از يک صورت مالي مطرح می‌شود.

3 .        اين استاندارد، الزامات ساير استانداردها را نفی نمي‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با شرايط کار حسابرسي این‌گونه صورتهای مالی، نمي‌پردازد.

تاریخ اجرا

4 .        این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1391 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

[1]. استاندارد حسابرسی 805، ”ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت‌ مالي یا اجزای يک صورت مالي“

5 .        هدف حسابرس هنگام بکارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص، در نظر گرفتن مناسب ملاحظات خاص در رابطه با موارد زیر است:

الف ـ    پذيرش کار؛

ب   ـ    برنامه‌ريزي و اجراي حسابرسی؛ و

پ   ـ    گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي.

6 .        در استاندارد‌های حسابرسی، اصطلاحات زير با معاني مشخص شده براي آنها بکاررفته است:

الف ـ    چارچوب با مقاصد خاص. یک چارچوب گزارشگري مالي که براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان خاص‌طراحي شده است.[1] (رک: بندهاي ت‌ـ1 تا ت‌ـ3)

ب   ـ    صورتهاي مالي با مقاصد خاص. صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص. (رک: بند ت‌ـ3)

7 .        منظور از ”صورتهاي مالي“ در اين استاندارد، مجموعه کاملی از صورتهاي مالي با مقاصد خاص، شامل يادداشتهاي مربوط است. يادداشتهاي مربوط معمولاً شامل خلاصه‌ اهم رويه‌هاي حسابداري و ساير اطلاعات توضيحي است. الزامات چارچوب گزارشگري مالي مربوط، شکل، محتوا و اجزای مجموعه کامل صورتهاي مالي را مشخص مي‌کند.

 1. استاندارد حسابرسی 200، ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده 1391)“، بند 13‌ـ ج

ملاحظات پذيرش کار

قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي

8 .        حسابرس باید مشخص کند آیا چارچوب گزارشگري مالي بکاررفته در تهيه صورتهاي مالي قابل قبول است یا خیر. حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي با مقاصد خاص باید نسبت به موارد زير شناخت کسب کند: (رک: بندهاي ت‌ـ‌4 تا ت‌ـ6 )

الف ـ    هدف از تهيه صورتهاي مالي؛

ب   ـ    استفاده‌کنندگان مورد نظر؛ و

پ   ـ    اقدامات صورت گرفته توسط مديريت واحد تجاری به منظور تعيين قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي بکاررفته در شرايط موجود.

ملاحظات برنامه‌ريزي و اجراي حسابرسي

9 .        براساس الزامات استاندارد 200، حسابرس باید کلیه استانداردهاي حسابرسی مربوط به هر کار حسابرسي را رعايت کند.[1] حسابرس بايد در برنامه‌ريزي و اجراي حسابرسي صورتهاي مالي با مقاصد خاص مشخص کند که آيا بکارگیری استانداردهاي حسابرسي باتوجه به شرایط کار، مستلزم ملاحظات خاص است يا خير. (رک: بندهاي ت‌ـ7 تا ت‌ـ9)

10 .     براساس الزامات استاندارد 315، حسابرس باید درباره انتخاب و بکارگيري رويه‌هاي حسابداري توسط واحد تجاری، شناخت کسب کند.[2] حسابرس بايد در مورد صورتهاي مالي تهيه شده براساس مفاد يک قرارداد، نسبت به هرگونه تفاسير عمده از مفاد قرارداد که توسط مديريت در تهيه آن صورتهاي مالي بکارگرفته شده است، شناخت کسب کند. يک تفسير، زماني عمده تلقي مي‌شود که پذیرش یک تفسير منطقي ديگر به جای آن، منجر به تفاوت بااهميت در اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي گردد.

ملاحظات گزارشگري

11 .     حسابرس بايد در گزارشگري نسبت ‌به صورتهاي مالي با مقاصد خاص، الزامات استاندارد 700[3] را رعايت کند. نمونه‌هایی از‌ گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاص، در پیوست این استاندارد ارائه شده است.

توصيف چارچوب گزارشگری مالی

12 .      بر اساس الزامات استاندارد 700 ، حسابرس باید مناسب بودن نحوه اشاره یا توصیف چارچوب گزارشگری مالی مبنای تهیه صورتهای مالی را بررسی کند.[4] در مواردی که صورتهاي مالي براساس مفاد يک قرارداد تهیه می‌شود، حسابرس باید ارزيابي کند که آيا صورتهاي مالي هرگونه تفسير عمده از مفاد قرارداد مبنای تهیه صورتهای مالی را به نحو مناسب توصيف مي‌کند يا خير.

13 .      استاندارد 700 به شکل و محتواي گزارش حسابرس مي‌پردازد. در مورد گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي با مقاصد خاص:

الف ـ    گزارش حسابرس همچنين بايد هدف تهيه صورتهاي مالي با مقاصد خاص و، در صورت لزوم، استفاده‌کنندگان مورد نظر را توصيف کند، يا به يادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالي با مقاصد خاص که حاوي آن اطلاعات است، اشاره کند؛ و

ب   ـ    در صورتی که مديريت واحد تجاری در تهیه این قبیل صورتهای مالی، حق انتخاب چارچوب گزارشگري مالي را داشته باشد، بايد در توصیف مسئوليت مديريت در قبال صورتهاي مالي به مسئوليت آن در ارتباط با قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي مورد استفاده در آن شرایط، نیز اشاره شود.

اطلاع‌رسانی به استفاده‌کنندگان درخصوص تهیه صورتهای مالی براساس یک چارچوب با مقاصد خاص

14 .     گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي با مقاصد خاص بايد شامل يک بند ”تأکيد بر مطلب خاص“ براي آگاهي استفاده‌کنندگان از گزارش حسابرس باشد مبنی بر اینکه صورتهاي مالي براساس يک چارچوب با مقاصد خاص تهيه شده و در نتيجه ممکن است براي مقاصد ديگر مناسب نباشد. حسابرس بايد اين بند را تحت يک عنوان مناسب در گزارش حسابرس درج کند. (رک: بندهاي ت‌ـ10 و ت‌ـ 11)

 1. استاندارد حسابرسی 200، بند 18
 2. استاندارد حسابرسی 315، ”تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده 1393)“، بند 11‌ـپ
 3. استاندارد حسابرسی 700، ”گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي (تجدید نظر شده 1389)“
 4. استاندارد حسابرسی 700، بند 13

تعريف چارچوب با مقاصد خاص (رک: بند 6)

ت‌ـ1.       نمونه‌هايي از چارچوبهای با مقاصد خاص عبارت است از:

 • ضوابط مورد استفاده واحد تجاري برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛
 • ضوابط گزارشگري مالي مقرر توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛ یا
 • ضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد، از قبيل قرارداد تسهیلات مالی يا کمک بلاعوض.

ت‌ـ2.       در برخی موارد ممکن است يک چارچوب با مقاصد خاص مبتني‌ بر استانداردهای حسابداری باشد اما تمام الزامات استانداردهای حسابداری در چارچوب با مقاصد خاص رعایت نشده باشد. در چنین مواردی نباید در صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوب با مقاصد خاص، به رعایت استانداردهای حسابداری اشاره شود.

ت‌ـ3.       صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص ممکن است تنها صورتهاي مالي باشد که يک واحد تجاري تهيه کرده است. در چنين شرايطي، ممکن است این صورتهاي مالي، توسط استفاده‌کنندگاني مورد استفاده قرار گيرد که آن چارچوب گزارشگري مالي براي آنها طراحي نشده است. عليرغم توزيع گسترده صورتهاي مالي در این شرايط، این صورتهای مالی از منظر استانداردهای حسابرسی همچنان به عنوان صورتهاي مالي با مقاصد خاص تلقی می‌شود. براي جلوگيري از برداشت نادرست از اهداف تهیه صورتهای مالی الزامات بندهای 13 و 14 کاربرد دارد.

ملاحظات پذيرش کار

قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي (رک: بند 8)

ت‌ـ4.       در مورد صورتهاي مالي با مقاصد خاص، نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان مورد نظر، عامل کليدي در تعيين قابل قبول بودن چارچوب گزارشگري مالي بکار رفته در تهيه صورتهاي مالي است.

ت‌ـ5.       يک چارچوب گزارشگري مالي مربوط ممکن است شامل ضوابط گزارشگري مالي تدوين شده توسط يک مرجع رسمی تدوین کننده ضوابط تهیه صورتهاي مالي با مقاصد خاص باشد. در اين مورد، اگر مرجع یاد شده، يک فرآيند سازمان یافته و شفاف، شامل بحث و بررسي نظرات ذينفعان مربوط، را دنبال کند، آن ضوابط براي مقاصد مورد نظر، قابل پذيرش خواهد بود. در برخي قوانين يا مقررات ممکن است چارچوب گزارشگري مالي خاصی برای تهيه صورتهاي مالي با مقاصد خاص تعیین شود. براي مثال، قانون‌گذار ممکن است در راستای رعايت الزامات موردنظر، ضوابطی را برای گزارشگری مالی تعیین کند. در نبود نشانه‌هايي بر خلاف آن، چنین فرض مي‌شود که اين قبيل چارچوبهای گزارشگري مالي براي تهیه صورتهاي مالي با مقاصد خاص واحدهای تجاري مربوط، قابل پذيرش است.

ت‌ـ6.       در مواردي که بکارگیری استانداردهاي گزارشگري مالي اشاره شده در بند ت‌ـ5 مستلزم رعایت الزامات قانوني يا مقرراتی خاصی باشد، حسابرس باید انطباق این الزامات با استانداردهاي گزارشگري مالی را بررسی کند و در صورت وجود تناقض، حسابرس باید با مدیریت واحد تجاری درخصوص ماهیت الزامات اضافی مذاکره کند و در موارد زیر با مدیریت به توافق برسد:

الف ـ    آیا الزامات اضافی را می‌توان از طریق افشا، رعایت کرد یا خیر، یا

ب   ـ آیا با توجه به الزامات اضافی مزبور می‌توان توصیف چارچوب گزارشگری مالی مربوط در صورتهای مالی را تغییر داد یا خیر.

اگر هیچ یک از اقدامات ذکر شده را نتوان انجام داد، حسابرس باید تعیین کند که آیا تعدیل اظهارنظر طبق استاندارد 705[1] ضروری است یا خیر.

ملاحظات برنامه‌ريزي و اجراي حسابرسي (رک: بند 9)

ت‌ـ7.       بر اساس استاندارد 200، حسابرس باید (الف) الزامات اخلاقي مربوط، شامل الزامات مربوط به استقلال در کار حسابرسي صورتهاي مالي، و (ب) همه استانداردهاي حسابرسي مرتبط با کار حسابرسي را رعايت کند. براساس استاندارد 200 همچنين حسابرس باید تمام الزامات استانداردها را رعايت کند، مگر اينکه یک استاندارد یا برخی از الزامات آن در شرایط موجود، مربوط نباشد. در شرايط استثنايي، حسابرس ممکن است به اين نتيجه برسد که براي دستيابي به هدف یک یا چند الزام یک استاندارد، اجراي روشهاي حسابرسي جايگزين به جای انجام آن الزام (الزامات) ضروري است.[2]

ت‌ـ8.       بکارگيري برخي از الزامات استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي با مقاصد خاص ممکن است مستلزم توجه خاص حسابرس باشد. براي مثال، براساس استاندارد 320[3]، قضاوت درباره موضوعاتی که براي استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي بااهمیت است، با در نظر گرفتن نيازهاي اطلاعات مالي مشترک استفاده‌کنندگان به عنوان يک گروه، شکل می‌گیرد. با این حال، در حسابرسي صورتهاي مالي با مقاصد خاص، اين قضاوتها با توجه خاص به نيازهاي اطلاعات مالي استفاده‌کنندگان مورد نظر، انجام می‌شود.

ت‌ـ9.       ارتباط با ارکان راهبري واحد تجاري طبق استانداردهاي حسابرسي به رابطه بين آن ارکان و صورتهاي مالي مورد رسیدگی و خصوصاً به مسئوليت ارکان راهبري در زمینه نظارت بر تهيه صورتهاي مالي بستگي دارد. در مورد صورتهاي مالي با مقاصد خاص، ممکن است ارکان راهبری واحد تجاری چنين مسئوليتي را نداشته باشند؛ براي نمونه، زماني که اطلاعات مالي صرفاً براي استفاده مدیران اجرایی تهيه مي‌شود. در این موارد، ممکن است طبق الزامات استاندارد 260[4] ارتباط با ارکان راهبری واحد تجاری مصداق نداشته باشد به استثنای زمانی که حسابرس، حسابرسی صورتهای مالی با مقاصد عمومی واحد تجاری را نیز به عهده داشته باشد یا برای مثال با ارکان راهبری واحد تجاری توافق کرده باشد که آنها را از موضوعات مربوط شناسایی شده در حسابرسي صورتهاي مالي با مقاصد خاص مطلع سازد.

ملاحظات گزارشگری

اطلاع‌رسانی به استفاده‌کنندگان درخصوص تهیه صورتهاي مالي براساس يک چارچوب با مقاصد خاص (رک: بند 14)

ت‌ـ10.     صورتهاي مالي با مقاصد خاص ممکن است براي مقاصدی غير از مقاصد مورد نظر، مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال، مراجع قانونی ممکن است واحدهاي تجاري خاصي را به ارائه صورتهاي مالي با مقاصد خاص به جاي ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومي، ملزم کنند. در چنین مواردی، حسابرس باید براي جلوگيري از گمراهي استفاده‌کنندگان گزارش حسابرس، به آنها اطلاع دهد که صورتهاي مالي طبق يک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است و از این رو ممکن است براي مقاصد ديگر، مناسب نباشد.

محدوديت در توزيع يا استفاده از گزارش حسابرس (رک: بند 14)

ت‌ـ11.     حسابرس علاوه بر اطلاع‌رسانی به استفاده‌کنندگان طبق بند 14، ممکن است مناسب بداند به این نکته نیز اشاره کند که گزارش حسابرس صرفاً براي استفاده‌کنندگان خاص تهيه شده است. باتوجه به قوانين و مقررات، اين امر ممکن است از طريق محدود کردن توزيع يا استفاده از گزارش حسابرس صورت گيرد. در اين شرايط، بند ”تأکید بر مطلب خاص“ اشاره شده در بند 14 را مي‌توان به منظور شمول سایر موضوعات، مفصل‌تر بیان کرد، و در نتیجه عنوان آن را اصلاح نمود.

 

پيوست

نمونه‌هایی از گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاص

مثال 1: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده طبق ضوابط گزارشگری یک قرارداد.

مثال 2: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای.

 

مثال 1: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده طبق ضوابط گزارشگری یک قرارداد.

مفروضات:

·         صورتهاي مالي توسط هیئت مدیره واحد تجاري طبق ضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد (یعنی يک چارچوب با مقاصد خاص) تهيه شده است.

·         توزيع و استفاده از گزارش حسابرس، محدود شده است.

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورتهای مالی شرکت نمونه شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1×13 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 1 تا …، توسط اين مؤسسه حسابرسی شده است. صورتهاي مالي طبق ضوابط گزارشگري مالي مندرج در بخش … قرارداد مورخ 1 اردیبهشت ماه ××13 فیمابین شرکت نمونه با بانک …، تهيه شده است.

مسئوليت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالي

مسئولیت تهيه صورتهاي مالي یاد شده طبق ضوابط گزارشگري مالي بخش … قرارداد مذکور، با هیئت مدیره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌ای که این صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

مسئوليت حسابرس

مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌ای برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. برای ارزیابی این خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي می‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، كافی و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق ضوابط گزارشگری مالی مندرج در بخش … قرارداد یاد شده در بالا، تهيه شده است.

تأکید بر مطلب خاص

این موسسه بدون تعديل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به يادداشت توضیحی … صورتهاي مالي که مبناي حسابداري را توصيف کرده است، جلب می‌کند. صورتهاي مالي شرکت نمونه با هدف رعايت ضوابط گزارشگري مالي مندرج در بخش … قرارداد ياد شده در بالا، تهيه شده است. بنابراين، ممکن است استفاده از این صورتهاي مالي براي ساير مقاصد، مناسب نباشد. اين گزارش صرفاً براي شرکت نمونه و بانک … (طرفين قرارداد) تهيه شده است و نبايد بین اشخاص ديگر توزيع شود يا توسط آنها مورد استفاده قرار گيرد.

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشاني حسابرس‌ـ می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]


مثال 2: گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای.

مفروضات:

•    صورت وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب طبق یک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شده است.

•      توزیع و استفاده از گزارش محدود نشده است.

 

گزارش حسابرس مستقل

[مخاطب گزارش]

صورت وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت نمونه به تاریخ 29 اسفند ماه 1×13، مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 1 تیر ماه 2×13 و یادداشتهای توضیحی 1 تا …. پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. صورت مالی یاد شده طبق ضوابط حسابداری تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.

مسئوليت مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب در قبال صورت مالي

مسئولیت تهيه صورت مالي یاد شده براساس ضوابط حسابداري تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مدیرعامل دستگاه اجرایی و ذیحساب است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت مالي است به‌گونه‌ای که این صورت عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

مسئوليت حسابرس

مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌ای برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و سایر اطلاعات افشا شده در صورت مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهاي تحريف بااهميت صورت مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. برای ارزیابی این خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي مرتبط با طرح، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده و ارزيابي کلیت ارائه صورت مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت مالی، كافي و مناسب است.

اظهارنظر

به نظر اين موسسه، صورت مالی یاد شده، وضعیت مالی ترکیبی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت نمونه را در تاریخ 29 اسفند ماه 1×13، مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیرماه 2×13، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق ضوابط حسابداری تشریح شده در یادداشت توضیحی …. صورت مالی، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

این مؤسسه بدون تعديل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به يادداشت توضیحی … صورتهاي مالي که مبناي حسابداري را توصيف کرده است، جلب می‌کند. این صورت مالي براي مجمع عمومی دستگاه اجرایی تهيه شده و ممکن است استفاده از آن برای سایر مقاصد، مناسب نباشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

[شکل و محتوای این بخش از گزارش حسابرس باتوجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای گزارشگری حسابرس، متفاوت خواهد بود.]

[امضاي حسابرس]

[تاريخ گزارش حسابرس]

[نشاني حسابرس‌ـ می‌تواند در سربرگ مؤسسه حسابرسی نیز درج شود]

 

 1. استاندارد حسابرسی 705، ”اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل“

2 استاندارد حسابرسی 200، بندهاي 14، 18، 22 و 23

 1. استاندارد حسابرسی 320، ”اهميت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسي (تجدیدنظر شده 1392)“، بند 2
 2. استاندارد حسابرسی 260، ”اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری“

مطالب مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور قانون نظام صنفي كشور با آخرين اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شوراي اسلامي فصل یک – تعاریف ماده 1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات   شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره40768/181333 مورخ 1387/10/8

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

با حساب افزار به روز باش قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان فصل‌اول‌ـ‌تعاریف             ماده1ـ تعاریف             1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
مقایسه