با حساب افزار به روز باش

قانون تجارت الکترونیک

مبحث اول – در کلیات

 فصل اول – قلمرو و شمول قانون

 ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلعات

.در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود

 فصل دوم – تعاریف

– ماده 2

هرنمادی از واقعه، اطلعات یا مفهوم است :(Message Data » (الف – « داده پیام

،که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلعات تولید، ارسال

.دریافت، ذخیره یا پردازش می شود

«منشأ اصلی « داده پیام» است که « داده پیام :(Originator» (ب – « اصل ساز

به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که درخصوص « داده

.پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد

شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی « داده پیام» را :(Addressee» (ج – « مخاطب

دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با « داده پیام» به عنوان واسطه عمل

.می کند نخواهد شد

یعنی به منابعی خارج :(Reference By Incorporation » (د – « ارجاع در داده پیام

از« داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18 (این قانون جزئی از « داده

.پیام» محسوب می شود

عبارت است از موجودیت کامل و بدون :(Integrity » (هـ – « تمامیت داده پیام

تغییر« داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش

اطلعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت « داده پیام» وارد

.نمی کند

هرنوع دستگاه یا مجموعه ای :(System Computer » (و – « سیستم رایانه ای

از دستگاههای متصل سخت افزاری – نرم افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های

.پردازش خودکار « داده پیام» عمل می کند

(سیستمی برای تولید ( اصل سازی :(System Information » (ز – « سیستم اطلعاتی

. ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش « داده پیام» است،

سیستم اطلعاتی است که :(System Information Secure» (ح – « سیستم اطلعاتی مطمئن

:

.به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد – 1

.سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد – 2

به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده – 3

.باشد

.موافق با رویه ایمن باشد – 4

،«رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت « داده پیام :(Method Secure» (ط – « رویه ایمن

منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا

و یا ذخیره سازی « داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده

از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا

.پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود

عبارت از هر نوع علمت منضم شده : (Signature Electronic» (ی – « امضای الکترونیکی

یا به نحو منطقی متصل شده به « داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده« داده

.پیام» مورد استفاده قرار می گیرد

«ک – « امضای الکترونیکی مطمئن

(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):

. هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10 (این قانون باشد

هر شخص یا قائم مقام وی که امضای :(Signatory» (ل – « امضاء کننده

.الکترونیکی تولید می کند

اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت : (Person» (م – « شخص

.کنترل آنان

با توجه به اوضاع و احوال : (Test Reasonableness)، (ن – « معقول» ( سنجش عقلنی

مبادله « داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلت

طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب

هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در

.این نوع مبادلت، ارزیابی می شود

هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای :(Consumer» (س – « مصرف کننده

.اقدام می کند

عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا :(Supplier» (ع – « تأمین کننده

.حرفه ای فعالیت می کند

عبارت از هر :(Communication Distance Of Means» (ف – « وسائل ارتباط از راه دور

نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش

.کال و خدمات استفاده می شود

ایجاب و قبول راجع به کالها و خدمات :(Contract Distance» (ص – « عقد از راه دور

.بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است

یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده :(Medium Durable» (ق – « واسط با دوام

بتواند شخصاo » داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل

.فلپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده

یعنی « داده پیام» های مربوط به : (Data Private » (ر – « داده پیام های شخصی

.مشخص و معین (Subject Data» یک شخص حقیقی ( موضوع « داده

 فصل سوم – تفسیر قانون

 ماده 3 – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت

.توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد

 ماده 4 – درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید

،براساس سایرقوانین موضوعه ورعایت چهارچوب فصول وموادمندرج دراین قانون

.قضاوت نمایند

 فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

 ماده 5 – هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام

.با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است

« مبحث دوم – در احکام « داده پیام

نوشته، امضاء اصل –

 ماده 6 – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لزم باشد، « داده پیام» در حکم

:نوشته است مگر در موارد زیر

. الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول

.ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی

ج – اعلم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کال صادر

.می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند

. ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است

 ماده 8 – هرگاه قانون لزم بداند که اطلعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری

شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط

:زیر امکان پذیر می باشد

 الف – اطلعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم

.باشد

ب – داده پیام به همان قالبی ( فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا

،به قالبی که دقیقاo نمایشگر اطلعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده

.نگهداری شود

ج – اطلعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام

.می باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند

 د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری

.داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد

« ماده 9 – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال « داده پیام

خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط

صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل « داده پیام» را اعلم کند. جایگزینی

.اسناد کاغذی به جای « داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت

 مبحث سوم – « داده پیام» مطمئن

 فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

: ماده 10 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد

. الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد

.ب – هویت امضاء کننده « داده پیام» را معلوم نماید

.ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد

« د – به نحوی به یک « داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام

.قابل تشخیص و کشف باشد

 ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از « داده پیام»ی است که با رعایت شرایط

.یک سیستم اطلعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است

 فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

 ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ

محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی « داده

.پیام» را صرفاo به دلیل شکل و قالب آن رد کرد

 ماده 13 – به طور کلی، ارزش اثباتی « داده پیام» ها با توجه به عوامل مطمئنه

«ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله « داده پیام

.تعیین می شود

 ماده 14 – کلیه « داده پیام» هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند

از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و

کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار

.در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است

 ماده 15 – نسبت به « داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و

امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت

به« داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که « داده پیام» مزبور به جهتی از جهات

.قانونی از اعتبار افتاده است

 ماده 16 – هر « داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11 (این قانون

.ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است

« مبحث چهارم – مبادله « داده پیام

 فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در « داده پیام»، عقد و اراده طرفین

: ماده 17 » – ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است

. الف – مورد ارجاع به طور صریح در « داده پیام» معین شود

.ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد

.ج – « داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد

« فصل دوم – انتساب « داده پیام

: ماده 18 – در موارد زیر « داده پیام» منسوب به اصل ساز است

 الف – اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز

.مجاز به این کار بوده است

ب – اگر به وسیله سیستم اطلعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز

.ارسال شود

 ماده 19 » – داده پیام»ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد

:آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی ( ارسال شده) عمل نماید

 الف – قبلo به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند

،آیا« داده پیام» همان است که اصل ساز ارسال کرده است

ب – « داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با

اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده اصل ساز

.دسترسی یافته و « داده پیام» را به مثابه « داده پیام» خود بشناسد

 ماد 20 – ماده (19 (این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر

.نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد

، ماده 21 – هر « داده پیام» یک « داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می گردد

.مگر آن که معلوم باشد که آن « داده پیام» نسخه مجددی از « داده پیام» اولیه است

 فصل سوم – تصدیق دریافت

 ماده 22 – هرگاه قبل یا به هنگام ارسال « داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد

یا توافق کنند که دریافت « داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق

نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی

مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت « داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت

. داده پیام» محسوب می گردد»

 ماده 23 – اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی « داده پیام» را مشروط

،به تصدیق دریافت « داده پیام» کرده باشد، « داده پیام» ارسال نشده تلقی می شود

.مگر آن که تصدیق آن دریافت شود

. ماده 24 – اماره دریافت « داده پیام» راجع به محتوای « داده پیام» صادق نیست

 ماده 25 – هنگامی که در تصدیق قید می شود « داده پیام» مطابق با الزامات

فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن

.الزامات رعایت شده اند

« فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت « داده پیام

 ماده 26 – ارسال « داده پیام» زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلعاتی

.خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود

: ماده 27 – زمان دریافت « داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود

، الف – اگر سیستم اطلعاتی مخاطب برای دریافت « داده پیام» معین شده باشد دریافت

: زمانی محقق می شود که

 داده پیام» به سیستم اطلعاتی معین شده وارد شود؛ یا» – 1

چنانچه « داده پیام» به سیستم اطلعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراo برای – 2

.این کار معین شده وارد شود « داده پیام» بازیافت شود

ب – اگر مخاطب، یک سیستم اطلعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق

.می شود که « داده پیام» وارد سیستم اطلعاتی مخاطب شود

 ماده 28 – مفاد ماده (27 (این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم

.اطلعاتی جاری است

 ماده 29 – اگر محل استقرار سیستم اطلعاتی با محل استقرار دریافت « داده

: پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود

 الف – محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال « داده پیام» است و محل تجاری یا

.کاری مخاطب محل دریافت « داده پیام» است مگر آن که خلف آن توافق شده باشد

ب – اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل

معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا

.کاری است

ج – اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی

.آنان ملک خواهد بود

 ماده 30 – آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت

 داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی « داده»

.پیام» تابع قواعد عمومی است

ماده 31 – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات

،صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره

ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ( امضای) الکترونیکی

.می باشد

 ماده 32 – آئین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری

اطلعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد

.رسید

مبحث اول – حمایت های انحصاری در بستر مبادلت الکترونیکی

(Protection Consumer (فصل اول – حمایت از مصرف کننده

 ماده 33 – فروشندگان کال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلعات مؤثر

در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از

عقد دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلعات لزم، شامل موارد زیر

:می باشد

. الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کال و یا خدمات

ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی

.وی

ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی از

.آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند

 د – کلیه هزینه هائی که برای خرید کال بر عهده مشتری خواهد بود ( ازجمله

.(قیمت کال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس

. هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد

، و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا

.فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش

 ماده 34 – تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلعات مقدماتی، اطلعات

: زیر را ارسال نماید

. الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی

.ب – اطلعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

.ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37 (و (38 (این قانون

. د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات

 ماده 35 – اطلعات اعلمی و تأییدیه اطلعات اعلمی به مصرف کننده باید در واسطی

با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین

و براساس لزوم حسن نیت در معاملت و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان

.ارائه شود

 ماده 36 – درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد

.تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود

 ماده 37 – در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای

انصراف ( حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته

.باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کال خواهد بود

: ماده 38 – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود

، الف – درصورت فروش کال، از تاریخ تسلیم کال به مصرف کننده و درصورت فروش خدمات

.از روز انعقاد

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلعاتی خواهد بود که

.تأمین کننده طبق مواد (33 (و (34 (این قانون موظف به ارائه آن است

ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه

.هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید

 د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کال و خدمات حاکم است

اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده (79 (این قانون

.خواهد آمد

 ماده 39 – درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کال و

یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را

فوراo به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد

.غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کال و یا ایفای تعهد باشد

درصورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را

می دانسته، علوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این

.قانون نیز محکوم خواهد شد

 ماده 40 – تأمین کننده می تواند کال یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف

کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین

.انجام معامله آن را اعلم کرده باشد

 ماده 41 – درصورتی که تأمین کننده، کال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا

تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کال و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه

ارجاع به عهده تأمین کننده است. کال یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک

معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن

.را قبول کند

: ماده 42 – حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد

 الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده (79 (این

.قانون خواهد آمد

ب – معاملت راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول

.به جز اجاره

.ج – خرید از ماشین های فروش مستقیم کال و خدمات

. د – معاملتی که با استفاده از تلفن عمومی ( همگانی) انجام می شود

. هـ – معاملت راجع به حراجی ها

. ماده 43 – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند

. ماده 44 – در موارد اختلف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد

 ماده 45 – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که

.حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود

 ماده 46 – استفاده از شروط قراردادی خلف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط

.غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست

 ماده 47 – در معاملت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل

.ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود

 ماده 48 – سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان

شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد

.وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می باشد

 ماده 49 – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب

.قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد

(Marketing – (فصل دوم – در قواعد تبلیغ

 ماده 50 – تأمین کنندگان در تبلیغ کال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی

.شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود

 ماده 51 – تأمین کنندگانی که برای فروش کال و خدمات خود تبلیغ می کنند

.نباید سلمتی افراد را به خطر اندازند

 ماده 52 – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و

.روشن اطلعات مربوط به کال و خدمات را درک کند

 ماده 53 – در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات

.به نفع اوست روشن و صریح باشد

 ماده 54 – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملت به روش الکترونیکی جهت

.مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند

 ماده 55 – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند

تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم

.بگیرند

 ماده 56 – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل

.نمایند. ضوابط آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده (79 (این قانون خواهد آمد

 ماده 57 – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به

.موجب آئین نامه ای است که در ماده (79 (این قانون خواهد آمد

(Protection Data – فصل سوم – حمایت از « داده پیام» های شخصی ( حمایت از داده

 ماده 58 – ذخیره، پردازش و یا توزیع « داده پیام» های شخصی مبین ریشه های قومی یا

نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلقی و « داده پیام» های راجع به وضعیت

.جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است

 ماده 59 – درصورت رضایت شخص موضوع « داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام

وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلمی باشد ذخیره، پردازش و توزیع

 داده پیام» های شخصی در بستر مبادلت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر»

:صورت پذیرد

. الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند

ب – « داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در

هنگام جمع آوری برای شخص موضوع « داده پیام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها

.برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد

.ج – « داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد

 د – شخص موضوع « داده پیام» باید به پرونده های رایانه ای حاوی « داده

پیام» های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند « داده پیام» های ناقص و یا

.نادرست را محو یا اصلح کند

 هـ – شخص موضوع « داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط

مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای « داده پیام» های شخصی مربوط به خود را

.بنماید

 ماده 60 – ذخیره، پردازش و یا توزیع « داده پیام» های مربوط به سوابق پزشکی

.و بهداشتی تابع آئین نامه ای است که در ماده (79 (این قانون خواهد آمد

 ماده 61 – سایر موارد راجع به دسترسی موضوع « داده پیام»، از قبیل

استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول

دیدبانی و کنترل جریان « داده پیام» های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این

.قانون و آئین نامه مربوطه خواهد بود

 مبحث دوم – حفاظت از « داده پیام» در بستر مبادلت الکترونیکی

در بستر مبادلت (Copyright/Right s,Author (فصل اول – حمایت از حقوق مؤلف

 الکترونیکی

 ماده 62 – حق تکثیر، اجراء و توزیع ( عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت

حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3.9.1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات

و آثار صوتی مصوب 26.9.1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای

رایانه ای مصوب 4.10.1379 ،به صورت « داده پیام» منحصراo دراختیار مؤلف است. کلیه

آثار و تألیفاتی که در قالب « داده پیام» می باشند، از جمله اطلعات، نرم افزارها

و برنامه های رایانه ای، ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین

حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلت الکترونیکی شامل حق اختراع، حق

طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه

و حمایت از اسرار (Chips & Circuits Integrated (مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی

تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علئم و اختراعات مصوب

و آئین نامه اصلحی اجرای قانون ثبت علئم تجارتی و اختراعات مصوب 1.4.1310

خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس 14.4.1337

.شورای اسلمی باشد

که پیش از (Rights Related (تبصره 1 – حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری

شناخته (Rights Neighboring (این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری

می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علوه بر مؤلف، از جمله

حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و

مؤسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3.9.1348 و 26.9.1352 مورد اشاره

.در این ماده می باشند

یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی (Circuit Integrated (تبصره 2 – مدار یکپارچه

خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء

الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها براساس

قانون ثبت علئم و اختراعات مصوب 1.4.1310 و آئین نامه اصلحی اجرای قانون ثبت

.علئم تجارتی و اختراعات مصوب 14.4.1337 مورد حمایت می باشد

 ماده 63 – اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لینفک فراگرد فنی پردازش

. داده پیام» در شبکه هااست از شمول مقرره فوق خارج است»

(Secrets Trade (فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری

 ماده 64 – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلنه در بستر

مبادلت الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای

خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب

.به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید

، ماده 65 – اسرار تجاری الکترونیکی « داده پیام»ی است که شامل اطلعات، فرمولها

الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات

منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلعات

مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای

ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلشهای معقولنه ای برای حفظ و

.حراست از آنها انجام شده است

(Names Trade (فصل سوم – حمایت از علئم تجاری

 ماده 66 – به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر

مبادلت الکترونیکی استفاده از علئم تجاری به صورت نام دامنه

علئم تجاری که موجب فریب (Online (و یا هرنوع نمایش بر خط (Name Domain(

یا مشتبه شدن طرف به اصالت کال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در

.این قانون خواهد رسید

مبحث اول – کلهبرداری کامپیوتری

 ماده 67 – هرکس در بستر مبادلت الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز

از « داده پیام» ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور

و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف « داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا

سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار

و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی

تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علوه بر رد مال به صاحبان اموال

.به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود

 تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این

.ماده می باشد

 مبحث دوم – جعل کامپیوتری

 ماده 68 – هرکس در بستر مبادلت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و

توقف« داده پیام» و مداخله در پردازش « داده پیام» و سیستم های رایانه ای، و یا

– استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی

بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد

الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی

مجعول و نظایر آن اقدام به جعل « داده پیام» های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید

تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان « داده پیام» های

معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای

نقدی به میزان پنجاه میلیون

.ریال محکوم می شود (50 000 000(

. تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد

 مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلت الکترونیک

 فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

 ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد (33) ،(34) ،(35) ،(36 (و (37 (این قانون به

مجازات از ده میلیون (000 000 10 (ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50 (ریال محکوم

.خواهد شد

. تبصره – تأمین کننده متخلف از ماده (37 (به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد

55)و) 54) ،(53) ،(52) ،(51) ،(50) ،(39) مواد از متخلف کننده تأمین – 70 ماده(

این قانون به مجازات از بیست میلیون (000 000 20 (ریال تا یکصد میلیون

.ریال محکوم خواهد شد (100 000 000(

 تبصره 1 – تأمین کننده متخلف از ماده (51 (این قانون به حداکثر مجازات در

.این ماده محکوم خواهد شد

 تبصره 2 – تأمین کننده متخلف از ماده (55 (این قانون به حداقل مجازات در این ماده

.محکوم خواهد شد

 فصل دوم – نقض حمایت از « داده پیام» های شخصی. حمایت از داده

 ماده 71 – هرکس در بستر مبادلت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58 (و (59 (این

.قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود

 ماده 72 – هرگاه جرایم راجع به « داده پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور

گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر

.در ماده (71 (این قانون محکوم خواهد شد

 ماده 73 – اگر به واسطه بی مبالتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور

گواهی الکترونیکی جرایم راجع به « داده پیام» های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه

تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50 (ریال

.محکوم می شود

 مبحث چهارم – نقض حفاظت از « داده پیام» در بستر مبادلت الکترونیکی

 فصل اول – نقض حق مؤلف

( ماده 74 – هرکس در بستر مبادلت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر

مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3.9.1348 و قانون

ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26.9.1352 و قانون حمایت از حقوق

پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4.10.1379 ،منوط بر آنکه امور مذکور طبق

مصوبات مجلس شورای اسلمی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض

نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000

.ریال محکوم خواهد شد (50

 فصل دوم – نقض اسرار تجاری

 ماده 75 – متخلفین از ماده (64 (این قانون و هرکس در بستر مبادلت الکترونیکی به

،منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی

با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی

غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا

نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون

.ریال محکوم خواهد شد (50 000 000(

 فصل سوم – نقض علیم تجاری

 ماده 76 – متخلفان از ماده (66 (این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی

از بیست میلیون (000 000 20 (ریال تا یکصد میلیون (000 000 100 (ریال محکوم خواهند

.شد

 فصل چهارم – سایر

 ماده 77 – سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلحیت جزایی و روش های

همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلت الکترونیکی به موجب قانون

.خواهد بود

ماده 78 – هرگاه در بستر مبادلت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات

خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص

وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده

ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد

.بود

ماده 79 – وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در

اجرای این قانون مؤثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید

شورای عالی فناوری اطلعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این

قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آئین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیأت

وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آئین نامه های مورد اشاره در این قانون

:به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد

 الف – آئین نامه مربوط به مواد (38 (و (42 (این قانون به پیشنهاد

وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

.و بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ب – آئین نامه مربوط به مواد (56 (و (57 (این قانون به پیشنهاد

وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

.کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ج – آئین نامه مربوط به ماده (60 (این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت

.وزیران خواهد رسید

 ماده 80 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های

تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد

نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان

.مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 ماده 81 – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که

 داده پیام» دراختیار دارند موظفند « داده پیام» هائی را که تحت مسؤولیت خود»

تهیه نمایند که در صورت بروز (up Back (دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه

.هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند

 قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ

هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلمی تصویب و در تاریخ 1382/10/24

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مطالب مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور قانون نظام صنفي كشور با آخرين اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شوراي اسلامي فصل یک – تعاریف ماده 1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات   شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره40768/181333 مورخ 1387/10/8

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان

با حساب افزار به روز باش قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگان فصل‌اول‌ـ‌تعاریف             ماده1ـ تعاریف             1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه