ماده 238 قانون مالیات های مستقیم یا توافق با ممیز کل

ماده 238 قانون مالیات های مستقیم یا توافق با ممیز کل

مطابق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، مودی پس از دریافت و رویت برگ تشخیص مالیاتی. و در صورتی که به مالیات مطالبه شده توسط سازمان امور مالیاتی اعتراض داشته باشد،. ظرف مدت 30 روز از رویت برگ تشخیص صادره میتواند به صورت کتبی و یا در درگاه ملی خدمات مالیاتی. اعتراض خود را به ممیز کل مالیاتی به ثبت رسانده و پیگیری نماید. این ماده قانونی نزد مودیان به توافق با ممیز کل مالیاتی مشهور میباشد. و نیز بهترین مرجع دادرسی به جهت توافق و تعدیل مالیات میباشد.

طبق ماده 156 ق.م.م ، سازمان امور مالیاتی تا 1 سال پس از مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد(مالیاتی). فرصت رسیدگی به دفاتر و اسناد مودی را دارد. ضمنا اگر مودی اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال نکرده باشد،. زمان مذکور به 5 سال جهت رسیدگی تغییر پیدا خواهد کرد.

مهلت صدور برگ تشخیص مالیاتی توسط ممیز 

در نظر داشته باشید که ممیز مالیاتی 3 ماه پس از آخرین مهلت رسیدگی به دفاتر و اسناد مودی، فرصت ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی را دارد. بدین ترتیب که اگر مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 1401 را توسط مودی 31/04/1402 در نظر بگیریم،. ممیز  تا 31/04/1403 مهلت رسیدگی به دفاتر و اسناد سال 1401 مودی را دارد،. و پس از آن تا تاریخ 30/07/1403 مهلت دارد برگ تشخیص مالیاتی را صادر و به مودی ابلاغ نماید.

زمان رویت برگ تشخیص مالیاتی توسط مودی

پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد توسط ممیز مالیاتی، برگ تشخیص به جهت مالیات بر درآمد.( که بر مبنای سود و زیان باشد) و یا برگ مطالبه ( مانند موضوع ماده 169 ق.م.م ) صادر خواهد گردید. و مودی ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی مهلت رویت آن در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، بخش کارتابل ابلاغ الکترونیکی را دارد.

رویت و عدم رویت برگ تشخیص مالیاتی

 اگر طی مدت 20 روز از ابلاغ، مودی برگ تشخیص صادره را رویت کند. و طی مدت 30 روز از رویت آن، اعتراضی چه از نوع کتبی و یا سیستمی ثبت ننماید. برگ تشخیص مالیات قطعی گردیده و قبض پرداخت مالیات آن صادر خواهد گردید. اما اگر مودی ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برگ تشخیص، برگه را رویت ننماید،. و ظرف مهلت 30 روز،  واکنشی نشان ندهد،. مودی معترض شناخته شده و پرونده وی مستقیما به هیئت حل اختلاف بدوی ارجاع میگردد.

 

 

 

 

ثبت اعتراض به ممیز کل مالیاتی

پس از ثبت اعتراض توسط مودی به ممیز کل، مطابق قانون، 45 روز مهلت به جهت رسیدگی مجدد پرونده توسط ممیز کل مالیاتی و یا نماینده آن وجود دارد. (مطابق ماده 48 قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب 02/03/1400، ماده 238 ق.م.م تغییرات داشته است). 

در این مرحله که مرجع دادرسی درون سازمانی بوده، رای صادر نمیگردد و صرفا ممیز کل مالیاتی و مودی میتوانند،. اختلافات خود، در موضوع پرونده مالیاتی را رفع و به توافق برسند. و در صورتی که توافقی صورت نپذیرد بدون صدور رای و اعتراضی، پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده میشود.

ماده 238 قانون مالیات های مستقیم یا توافق با ممیز کل
ماده 238 قانون مالیات های مستقیم یا توافق با ممیز کل

نتیجه جلسه مودی و ممیز کل مالیاتی

در صورتی که ممیز کل مالیاتی فرصت رسیدگی مجدد به پرونده را ظرف مهلت مقرر داشته باشد،. 4 حالت مختلف میتواند، نتیجه رسیدگی و جلسه میان ممیز کل و مودی باشد.

اول : عدم تعدیل درآمد مشمول مالیات و توافق طرفین

دوم : تعدیل یا رفع تعرض درآمد مشمول مالیات و توافق طرفین

سوم : عدم تعدیل یا رفع تعرض و عدم توافق

 چهارم : تعدیل یا رفع تعرض و عدم توافق

در حالت اول ممیز کل مالیاتی و یا نماینده آن پس از بررسی پرونده به صحت مبلغ مطالبه شده پی برده و مبلغ مذکور را تعدیل نخواهد کرد،. مودی نیز با توجه به توضیحات ممیز کل مالیاتی، نظر وی را قبول کرده و برگ تشخیص صادره قطعی خواهد گردید.

در حالت دوم ممیز کل مالیاتی مبلغ ماخذ درآمد مشمول مالیات را تعدیل کرده و با توافق مودی برگ قطعی صادر خواهد گردید.

طی حالت سوم ممیز کل مالیاتی تحت هیچ عنوانی مبلغ ماخذ درآمد مشمول مالیات را تعدیل نمیکند. و مودی نیز نظر ممیز کل را نپذیرفته و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید.

مطابق حالت چهارم نیز ممیز کل مالیاتی مبلغ ماخذ درآمد مشمول مالیات را تعدیل میکند،. اما مقدار آن مورد قبول مودی نبوده و پرونده به جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید.

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

پس از اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 12/10/1400، اگر در مرحله توافق با ممیز کل مالیاتی،. قسمتی از ماخذ درآمد مشمول مالیات تعدیل گردد اما مودی بازهم به مابقی ماخذ درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشد،. آن مقدار تعدیل شده در مرحله هیئت حل اختلاف بدوی نیازی به بررسی مجدد ندارد. و بررسی هیئت صرفا در خصوص اعتراض مودی به مابقی ماخذ درآمد مشمول مالیات صورت میپذیرد. در صورتی که قبل از اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 12/10/1400 تعدیل صورت گرفته. در موضوع ماده 238ق.م.م در صورت ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد پذیرش قرار نمیگرفت. و مودی باید مجددا اعتراض خود را به کل ماخذ درآمد مشمول مالیات در هیئت حل اختلاف مطرح میکرد.

 

 

 

توافق با ممیز کل

پس از توافق با ممیز کل مالیاتی نتیجه آن در درگاه ملی خدمات مالیاتی ثبت خواهد گردید. و مودی باید به جهت تایید نهایی آن در سامانه نیز توافق صورت گرفته را تایید کند. در صورتی که مودی تایید توافق انجام شده ظرف مدت 45 روز مهلت توافق را در سامانه ثبت نکند، به منزله عدم تایید میباشد.

در نظر داشته باشید در صورتی که با ممیز کل مالیاتی توافق کرده و در درگاه خدمات مالیاتی نیز توافق خود را تایید کرده باشید. تنها راه های اعتراض مجدد، طبق ماده 251 مکرر اعتراض به وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعتراض به دیوان عدالت اداری میباشد.

ماده 238 قانون مالیات های مستقیم یا توافق با ممیز کل

پیشنهاد میگردد به جهت آشنایی با تمامی مراحل اعتراض به برگ تشخیص از مرحله اعتراض به ممیز کل تا اعتراض به وزیر امور اقتصادی و دارایی را در مقاله نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد مطالعه فرمایید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه و روند اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد و توافق با ممیز کل مالیاتی از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

با ما تماس بگیرید و اجازه دهید بر نیازهای کسب و کار شما تمرکز کنیم

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه