نرم افزارخزانه داری آرین

نام تولید کننده

نام محصول

نرم افزار خزانه داری آرین سیستم
شروع قیمت از
ثبت نشده
مناسب برای کسب و کارهای
متوسط, بزرگ

نرم افزارخزانه داری آرین

نام محصول

نرم افزار خزانه داری آرین سیستم
شروع قیمت از
ثبت نشده
مناسب برای کسب و کارهای
متوسط, بزرگ

عــدم دسترســی بــه اطلاعــات منابــع و مصــارف وجــوه نقــد، صنــدوق هــای متفــاوت و اطلاعــات اوراق مالــی ماننــد چــک و تنخــواه گــردان، واحــد خزانــه داری را بــا مشـکل عـدم یکپارچگـی در عملیـات دریافـت و پرداخـت روبـرو کـرده اسـت. بـرای رفـع ایـن مشـکل، نـرم افـزاری مــورد نیــاز اســت کــه توانایــی ردیابــی مــراودات مالــی و تعریـف کلیـه حسـاب هـای بانکـی، صـدور چـک و تنخواه را داشــته باشــد. نرم افــزار خزانــه داری آریــن سیســتم بــا کنتـرل نقدینگـی سـازمان هـا، عـلاوه بـر امـکان صـدور اســناد، کنتــرل واریــزی هــا و ثبــت عملیــات دریافــت و پرداخــت را در دســت گرفتــه و بــا قابلیــت اتصــال بــه سیسـتم بانکـی، مدیریـت حسـاب هـای ارزی و ریالـی را اجـرا خواهـد کـرد.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
مقایسه